ขอขอบคุณ ร้านลิ้มเม้งจั๋ว

คุณนงลักษณ์ นิ้มสถาพันธ์ จากร้านลิ้มเม้งจั๋ว

ได้มอบพัดลม จำนวน 12ตัว

ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญ