โรงพยาบาลหางดง ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญ

โรงพยาบาลหางดง ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญแด่ นางสาวรัตน์  ศรีดวงแปง

และนายเอกชัย กันทะวงค์ ได้บริจาคราดหน้า 1หม้อ