โรงพยาบาลหางดง ได้รับบริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบสอดแขน

โรงพยาบาลหางดง ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญแด่

คุณรัชยัต์  อินทรางกูร ณ อยุธยา

รศ.อภิรัช  อินทรางกูร ณ อยุธยา

คุณวัรพิชญ์  อินทรางกูร ณ อยุธยา

คุณคณาวัฒน์  อินทรางกูร ณ อยุธยา

ที่ได้บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบสอดแขน