สขร.1 งานพัสดุ

ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน
1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์การแพทย์ ในรอบเดือน มีนาคม  2565

22 มี.ค. 2565 อ่าน
2

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์ทั่วไป ในรอบเดือน มกราคม 2565

16 มี.ค. 2565 อ่าน
3

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์ทั่วไป ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

16 มี.ค. 2565 อ่าน
4

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์ทั่วไป ในรอบเดือน มีนาคม 2565

16 มี.ค. 2565 อ่าน
5

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์การแพทย์ ในรอบเดือน มกราคม 2565

14 มี.ค. 2565 อ่าน
6

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์การแพทย์ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2565

14 มี.ค. 2565 อ่าน
7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานพัสดุ เดือน ต.ค 2564

23 ธ.ค. 2564 อ่าน
8

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานพัสดุ เดือน พ.ค 2564

23 ธ.ค. 2564 อ่าน
9

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานพัสดุ เดือน ธ.ค 2564

23 ธ.ค. 2564 อ่าน
10

ผลการดำเนินการจัด ซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลหางดง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

9 ธ.ค. 2563 อ่าน
11

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลหางดง วนั ที่ 2 ธันวาคม 2563

9 ธ.ค. 2563 อ่าน
12

ผลการดำเนินการจัด ซื้อจัด จ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

2 ธ.ค. 2563 อ่าน
13

ผลการดำเนินการจัด ซื้อจัด จ้างในรอบเดือน พฤษจิกายน 2563

2 ธ.ค. 2563 อ่าน
14

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2563

2 ก.ย. 2563 อ่าน
15

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563

2 ก.ย. 2563 อ่าน
16

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2563

2 ก.ย. 2563 อ่าน
17

รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน  เม.ย. 2563

18 มิ.ย. 2563 อ่าน
18

รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน พ.ค.2563

18 มิ.ย. 2563 อ่าน
19

รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน มี.ค.2563

18 มิ.ย. 2563 อ่าน
20

รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน ก.พ.2563

18 มิ.ย. 2563 อ่าน
21

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (งบค่าเสื่อม)

11 มิ.ย. 2563 อ่าน
22

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (งบค่าเสื่อม)

11 มิ.ย. 2563 อ่าน
23

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (งบค่าเสื่อม)

11 มิ.ย. 2563 อ่าน
24

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (งบค่าเสื่อม)

11 มิ.ย. 2563 อ่าน
25

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 พ.ค. 2563 อ่าน
26

สขร.ค่าเสื่อม ม.ค. 2563

2 มี.ค. 2563 อ่าน
27

สขร.ค่าเสื่อม ก.พ. 2563

2 มี.ค. 2563 อ่าน
28

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

25 ก.พ. 2563 อ่าน
29

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562

25 ก.พ. 2563 อ่าน
30

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 พัสดุ

9 ธ.ค. 2562 อ่าน
31

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 พัสดุ

9 ธ.ค. 2562 อ่าน
32

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 พัสดุ

13 ส.ค. 2562 อ่าน
33

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 พัสดุ

13 ส.ค. 2562 อ่าน
34

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 พัสดุ

7 มิ.ย. 2562 อ่าน
35

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 พัสดุ

21 พ.ค. 2562 อ่าน
36

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 พัสดุ

19 เม.ย. 2562 อ่าน
37

 

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 สขร 1 งานพัสดุ

 

11 มี.ค. 2562 อ่าน
38

1 มี.ค. 2562 อ่าน
39

1 มี.ค. 2562 อ่าน
40

30 พ.ย. 2561 อ่าน
41

30 ต.ค. 2561 อ่าน
42

30 ก.ย. 2561 อ่าน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน