สขร.1 งานเทคนิคการแพทย์

ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน
1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

3 มี.ค. 2565 อ่าน
2

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วันที่ 21 ธันวาคม 2564

3 มี.ค. 2565 อ่าน
3

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วันที่ 1 ธันวาคม 2564

3 มี.ค. 2565 อ่าน
4

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วันที่ 1 กันยายน 2564

27 ส.ค. 2564 อ่าน
5

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2564 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ วันที่ 1 สิงหาคม 2564

26 ส.ค. 2564 อ่าน
6

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พ.ค. 2564 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

10 มิ.ย. 2564 อ่าน
7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เม.ย. 2564 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

5 พ.ค. 2564 อ่าน
8

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มี.ค. 2564 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

5 เม.ย. 2564 อ่าน
9

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ก.พ. 2564 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

1 มี.ค. 2564 อ่าน
10

แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2563

18 ธ.ค. 2563 อ่าน
11

แบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2563

1 ธ.ค. 2563 อ่าน
12

แบบ สขร.1เดือนตุลาคม2563

1 พ.ย. 2563 อ่าน
13

แบบ สขร.1เดือนกันยายน 2563

1 ต.ค. 2563 อ่าน
14

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

1 ก.ย. 2563 อ่าน
15

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2563

1 ก.ย. 2563 อ่าน
16

สรุปผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี 2563 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

4 มิ.ย. 2563 อ่าน
17

สรุปผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี 2563 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

4 มิ.ย. 2563 อ่าน
18

สรุปการดำเนินงานการตามแผนงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓ ประเภท วัสดุวิทยาการแพทย์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ 

4 มิ.ย. 2563 อ่าน
19

สรุปผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี 2563 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

4 มิ.ย. 2563 อ่าน
20

สรุปผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี 2563 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

4 มิ.ย. 2563 อ่าน
21

สรปุ ผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

4 มิ.ย. 2563 อ่าน
22

สรุปผลการดาเนนิ การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2563

4 มิ.ย. 2563 อ่าน
23

สรุปผลการดาเนนิ การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2563

4 มิ.ย. 2563 อ่าน
24

สรุปผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี 2563 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

7 พ.ค. 2563 อ่าน
25

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 งานเทคนิคการแพทย์

7 พ.ค. 2563 อ่าน
26

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2563 งานเทคนคิการแพทย์ วันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 (1)

7 พ.ค. 2563 อ่าน
27

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2563 งานเทคนคิการแพทย์ วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 

7 พ.ค. 2563 อ่าน
28

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

6 ม.ค. 2563 อ่าน
29

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

9 ธ.ค. 2562 อ่าน
30

แบบ สขร.1เดือนพฤศจิกายน 2562

6 ธ.ค. 2562 อ่าน
31

แบบ สขร.1เดือนตุลาคม 2562

4 ธ.ค. 2562 อ่าน
32

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

5 ก.ย. 2562 อ่าน
33

แบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 งานเทคนิคการแพทย์

19 ส.ค. 2562 อ่าน
34

แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 งานเทคนิคการแพทย์

10 ก.ค 2562 อ่าน
35

แบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2562 งานเทคนิคการแพทย์

7 มิ.ย. 2562 อ่าน
36

แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 งานเทคนิคการแพทย์

7 มิ.ย. 2562 อ่าน
37

แบบ สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2562 งานเทคนิคการแพทย์

29 พ.ค. 2562 อ่าน
38

แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษาคม 2562 งานเทคนิคการแพทย์

2 พ.ค. 2562 อ่าน
39

1 มี.ค. 2562 อ่าน
40

1 มี.ค. 2562 อ่าน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน