ประกาศผู้ชนะ

ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Sodium chloride 300 mg.tablet.)

19 ก.ย. 2564 อ่าน
2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Alfacalcidol 0.25 mcg tab) 

22 ส.ค. 2564 อ่าน
3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ (Set microdrip)

16 ส.ค. 2564 อ่าน
4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ (Syeinge 3 ml.disp.และ Syringe 5 ml.disp)

16 ส.ค. 2564 อ่าน
5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ(Gauze pad 3 x 4นิ้ว,Elastic bandage 4 นิ้ว และ Cotton stick No. L )

16 ส.ค. 2564 อ่าน
6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6 รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบมา)

16 ส.ค. 2564 อ่าน
7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Norepinephrine 10 mg4 ml.)

16 ส.ค. 2564 อ่าน
8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Simethicone 80 mg tab)

16 ส.ค. 2564 อ่าน
9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (0.9 NSS 100 ml.และ D5S 1000 ml.)

16 ส.ค. 2564 อ่าน
10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (Dimenhydrinate 50 mgml.inj.,Triamcinolone acetonide oral paste 0.1% 1 gm.)

16 ส.ค. 2564 อ่าน
11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (Loratadine 10 mg tablet.และ Enalapril 20 mg tablet.)

16 ส.ค. 2564 อ่าน
12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ(Hydrocortisone 7.5 mg + Zinc Oxide 250 mg  rectal suppository. Hydrocortisone  rectal ointment 10 gm.)

16 ส.ค. 2564 อ่าน
13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ (Carvedilol 25 mg tablet.,Cotrimoxazole Forte tablet.และ Hyoscine 10  mg. Tablet.)

16 ส.ค. 2564 อ่าน
14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ(Bisoprolol 5 mg tablet.,Warfarin 2 mg.tablet. และ Warfarin 3 mg.tablet.)

16 ส.ค. 2564 อ่าน
15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 4 รายการ (ferrous fumarate drop 45 mg/0.6 ml. in 15 ml.,Hydroxypropyl methylcellulose Eye drop 0.3% solution 10 ml.,Cetirizine 10 mg table .และ Ipratopium + Fenoteraol forte 4 ml. in nebule(0.5gm + 1.25 mg)/4 ml )

16 ส.ค. 2564 อ่าน
16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1  รายการ (Blood set)

10 ส.ค. 2564 อ่าน
17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ (Syringe 1 ml. disp.)

10 ส.ค. 2564 อ่าน
18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Betahistin 12 mg tablet)

10 ส.ค. 2564 อ่าน
19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Colistinmethate sodium 150 mg inj.)

10 ส.ค. 2564 อ่าน
20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Paracetamol+Orphenadrine (450+35 mg.) tablet.)

10 ส.ค. 2564 อ่าน
21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (Levodopar+Carbidopa 25025 mg tablet. และ Monteleukast 10 mg.tablet) 

10 ส.ค. 2564 อ่าน
22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (Lithium carbonate 300 mg. Cap.และ Essiver tablet)

10 ส.ค. 2564 อ่าน
23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (Sodium Chloride Enema 20 ml.และ Sodium Chloride Enema20 ml.) 

10 ส.ค. 2564 อ่าน
24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (Tramadol 50 mgml.2 ml. Inj. และ Dexamethasone 4 mgml.inj.)

10 ส.ค. 2564 อ่าน
25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ (Insulin NPH  pen 3 ml.,Insulin 7030 pen 3 ml.และ Insulin NPH 100 Uml.10 ml.)

10 ส.ค. 2564 อ่าน
26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ (Sterile Water for injection 1000 ml., 0.9 %  NSS 1000 ml. และ D 5 W 500 ml.)

10 ส.ค. 2564 อ่าน
27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา1 รายการ (Etoricoxib 60 mg tabletX

10 ส.ค. 2564 อ่าน
28

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ (Glove n0.S disp.,Glove n0.M disp.และ Glove n0.Ldisp.)

23 ก.ค 2564 อ่าน
29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ (NG tube no.8  50 cm.,T-way,NG tube no.16 ,NG tube no.6 50 cm.)

23 ก.ค 2564 อ่าน
30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7 รายการ

23 ก.ค 2564 อ่าน
31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Acetylcystein 300 mg3 ml. inj.)

23 ก.ค 2564 อ่าน
32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Carvedilol 6.25 mg tablet.)

23 ก.ค 2564 อ่าน
33

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Deferoxamine  500 mg inj.)

23 ก.ค 2564 อ่าน
34

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Loratadine  10 mg tablet.)

23 ก.ค 2564 อ่าน
35

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Magnesium oxide 140 mg. tablet.)

23 ก.ค 2564 อ่าน
36

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (Hydroxyzine 10mg. Tablet. และ Chloroquine 250 mg tablet.)

23 ก.ค 2564 อ่าน
37

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ (Chloramphenical 1% ear drop 10 ml. 10 ml.,Triamcinolone 10 mgml. inj. และ Ampicillin 1 gm. inj.)

23 ก.ค 2564 อ่าน
38

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 4 รายการ (Tramadol 50 mg capsule.,Norfloxacin400 mg tablet.,Amiloride+HCTZ tablet.,Vitamin B complex tab.(ED))

23 ก.ค 2564 อ่าน
39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 5 รายการ (Vitamin K1 1 ml.,Vitamin K1 0.5 ml.inj.,Nicardipine10 mg inj.,Propofol 200 mg inj.Tranexamic acid inj.)

23 ก.ค 2564 อ่าน
40

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ (Cotton roll 450 gm)

15 ก.ค 2564 อ่าน
41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ (Oxygen cannular ผู้ใหญ่ และ Oxygen cannular ทารก)

15 ก.ค 2564 อ่าน
42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ (Cotton stick No. S ,Cotton stick No. M และ,Gauze bandage 3 )

15 ก.ค 2564 อ่าน
43

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา  2 รายการ (Vitamin B2 50 mg tablet. และ Vitamin B6 (Pyridoxine) 50 mg tablet.)

15 ก.ค 2564 อ่าน
44

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ (Alcohol 70 % 450 ml.)

15 ก.ค 2564 อ่าน
45

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Hydroxychloroduine 200 mg tablet)

15 ก.ค 2564 อ่าน
46

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (metformine 500 mg tab.)

15 ก.ค 2564 อ่าน
47

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Oxymetazoline 0.025 % nasal drop.)

15 ก.ค 2564 อ่าน
48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Potassium Chloride Elixir 6.67 meq 5 ml.240 ml.)

15 ก.ค 2564 อ่าน
49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Theophylline 200 mg tablet)

15 ก.ค 2564 อ่าน
50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (Diphtheria- Tetanus toxoid 0.5 ml. inj. และ Rabies Vaccine 0.5 ml.)

15 ก.ค 2564 อ่าน
51

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (Medroxyprogesterone 150 mg 3 ml.inj.และ 0.9 %  1000 ml.Irrigate.)

15 ก.ค 2564 อ่าน
52

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (Metoclopramide 10 mg tablet. และ  Cefixime 100 mg capsule.)

15 ก.ค 2564 อ่าน
53

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ (Senoside 7.5 mg tablet.,Warfarin 5 mg.tablet. และ Fexofenadine 60 mg tablet.)

15 ก.ค 2564 อ่าน
54

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 4  รายการ (Haloperidol 2 mg syr. 15 ml.,Tolperisone 50 mg tab.,Colchicin 0.6 mg tab.,Metoprolol  100 mg tablet.)

15 ก.ค 2564 อ่าน
55

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 4 รายการ (Digoxin 0.25 mg.tab.,Tranexamicacid 500 mg.cap.,Propanolol 40 mg tab. ,Isosorbide dinitrate 10 mg tab)

15 ก.ค 2564 อ่าน
56

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ (Sterile glove no.6.5)

12 ก.ค 2564 อ่าน
57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6 รายการ

12 ก.ค 2564 อ่าน
58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา  2 รายการ (Furosemide 500 mg tablet. และ Chlohexidine 4 % 450 ml.scrub มีหัวปั้ม)

12 ก.ค 2564 อ่าน
59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1  รายการ (ORS ผู้ใหญ่)

12 ก.ค 2564 อ่าน
60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide + simethicone 60 mg susp. 240 ml.)

12 ก.ค 2564 อ่าน
61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Cisatracurium 2 mgml. 5 ml. inj.)

12 ก.ค 2564 อ่าน
62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Cisatracurium 2 mgml. 5 ml. inj.)

12 ก.ค 2564 อ่าน
63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Dapsone 100 mg tablet)

12 ก.ค 2564 อ่าน
64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Pioglitazone  30 mg tablet)

12 ก.ค 2564 อ่าน
65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (Chloramphenical 0.5% eye drop 10 ml.  และ Cloxacillin 1 gm.inj)

12 ก.ค 2564 อ่าน
66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (Clotrimazole 1 % cream.5 gm.และ TA 0.1 % 450 gm (ไม่รวมตลับ))

12 ก.ค 2564 อ่าน
67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (Lidocain 10 % spray.และ Bupivacaine spinal heavy inj. 5 mg.4 ml.)

12 ก.ค 2564 อ่าน
68

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (Vitamin B1 100 mg tablet. และ Diclofenac 25 mg tablet.)

12 ก.ค 2564 อ่าน
69

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ (Olive oil 50 % 450 ml.,Tetracaine eye drop 0.5 % 10 ml. และ Manidipine 20 mg tablet.)

12 ก.ค 2564 อ่าน
70

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ (Verapamil 40 mg tablet.,Atenolol 100 mg tablet. และ Enalapril 5 mg. tablet)

12 ก.ค 2564 อ่าน
71

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 5 รายการ (Cisatracurium 5 ml.,Meropenem 1 gm.,Amiodarone 150 mg.,Water for injection 10 ml.,Clindamycin inj.)

12 ก.ค 2564 อ่าน
72

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 19 รายการ

12 ก.ค 2564 อ่าน
73

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ (Extension tube no.18 ยาว 36 และ Set IV infusion 20 dropmin.)

2 ก.ค 2564 อ่าน
74

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Amoxycillin + clavulanic acid 1 gm tablet.)

2 ก.ค 2564 อ่าน
75

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Insulin 7030  10 ml.)

2 ก.ค 2564 อ่าน
76

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Norepinephrine  4 mg4 ml.)

2 ก.ค 2564 อ่าน
77

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1รายการ (Fenofibrate 300 mg. Capsule.)

2 ก.ค 2564 อ่าน
78

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (Acetylcysteine 200mg. Powder  50 ซอง และ Ibuprofen 400 mg.tablet.)

2 ก.ค 2564 อ่าน
79

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (Acyclovir cream 5 % 1 gm.ซอง และ Lactulose 66.70gm. 100 ml.)

2 ก.ค 2564 อ่าน
80

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (Budesonide 200 mcgdose MDI in 200 dose. และ Fenoterol+Ipratopium MDI with spacer 200 dose.)

2 ก.ค 2564 อ่าน
81

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (Loperamide 2 mg tablet. และ Povidone iodine Scrub  7.5 % 450 ml.)

2 ก.ค 2564 อ่าน
82

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (Paracetamol 250 mg5 ml. 60 ml. และ Estrogen 0.3 mg + levonorgestrel 0.15 mg tab 28 เม็ด)

2 ก.ค 2564 อ่าน
83

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (Tiotropium bromide 18 mcg Combo capsule for inhaler., Piperacillin 4.0 gm + Tazobactam 0.5 mg inj.)

2 ก.ค 2564 อ่าน
84

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (Triamcinolone acetonide oral paste 0.1%  1 gm.และ Oxytocin inj. 100 U ml.inj.)

2 ก.ค 2564 อ่าน
85

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ (0.9 %  NSS 100 ml.,Sterile Water for Irrigation 1000 ml. และ Acetate Ringer Solution 1000 ml.)

2 ก.ค 2564 อ่าน
86

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ ((Hepatitis B Immunoglobulin 180 IU inj.)) 

22 มิ.ย. 2564 อ่าน
87

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ ((Salmeterol+Fluticasone 25125 in 120 dose MDI.)) 

22 มิ.ย. 2564 อ่าน
88

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Lorazepam 1 mg. Tablet (แผง))

22 มิ.ย. 2564 อ่าน
89

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Potassium chloride 500 mg tablet.)

22 มิ.ย. 2564 อ่าน
90

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ

22 มิ.ย. 2564 อ่าน
91

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ (Adenosine 6 mg2 ml. inj.,Multivitamin syrup 60 ml.และ Clobetasol cream 0.05 %  500 gm.)

22 มิ.ย. 2564 อ่าน
92

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ(Amoxicillin + clavulanic acid.syrup 70 ml.,Ferrous fumarate drop  15 ml. และ Cetirizine 10 mg.) 

22 มิ.ย. 2564 อ่าน
93

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ(Amoxicillin + clavulanic acid.syrup 70 ml.,Ferrous fumarate drop  15 ml. และ Cetirizine 10 mg.) 

22 มิ.ย. 2564 อ่าน
94

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์เวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ

22 มิ.ย. 2564 อ่าน
95

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ

22 มิ.ย. 2564 อ่าน
96

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7 รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบมา)

22 มิ.ย. 2564 อ่าน
97

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Albumin ) 

14 มิ.ย. 2564 อ่าน
98

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Colistinmethate sodium 150 mg inj.)

14 มิ.ย. 2564 อ่าน
99

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Gemfibrozil 300 mg cap)

14 มิ.ย. 2564 อ่าน
100

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Methimazole 5 mg tab)

14 มิ.ย. 2564 อ่าน
101

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Sodium chloride 300 mg.tablet.) 

14 มิ.ย. 2564 อ่าน
102

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Sodium Chloride Enema 100 ml.)

14 มิ.ย. 2564 อ่าน
103

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (Chlorpromazine 50 mg  tablet.และ Chlortetracycline eye ointment 1 % 3.5 gm. )

14 มิ.ย. 2564 อ่าน
104

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (Essiver tablet และ Carbamazepine 200 mg tablet.)

14 มิ.ย. 2564 อ่าน
105

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (Fluticasone Furoate Nasal Spray 27.5 mcg.spray 120 dose.และ Ceftazidime 1 g inj.)

14 มิ.ย. 2564 อ่าน
106

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (Vitamin B 1 100 mgml.inj.และ Dextrose 50% 50 ml.)

14 มิ.ย. 2564 อ่าน
107

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 5 รายการ 

14 มิ.ย. 2564 อ่าน
108

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 6 รายการ 

14 มิ.ย. 2564 อ่าน
109

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 6รายการ 

14 มิ.ย. 2564 อ่าน
110

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 25 รายการ

14 มิ.ย. 2564 อ่าน
111

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ

20 พ.ค. 2564 อ่าน
112

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7 รายการ

20 พ.ค. 2564 อ่าน
113

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Enalapril 20 mgtablet)

20 พ.ค. 2564 อ่าน
114

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Manidipine 20 mg.tablet)

20 พ.ค. 2564 อ่าน
115

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Metronidazole 500 mg 100 ml.inj.)

20 พ.ค. 2564 อ่าน
116

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (0.3 % Nacl 500 ml.และ 0.45 % NSS 1000 ml.)

20 พ.ค. 2564 อ่าน
117

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (Amoxicillin + clavulanate  1.2 gm.inj.และ Ciprofloxacin 2 mg2 ml.inj. 100 ml. )

20 พ.ค. 2564 อ่าน
118

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ  (D 5 S 1000 ml.,Sterile Water for injection 1000 ml. และ Acetate Ringer Solution 1000 ml.)

20 พ.ค. 2564 อ่าน
119

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ (Enalapril 5 mg. Tablet.,Colchicin 0.6 mg tablet. และ Clonazepam 0.5 mg tablet)

20 พ.ค. 2564 อ่าน
120

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา1 รายการ (Carvedilol 6.25 mg.tablet.)

20 พ.ค. 2564 อ่าน
121

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Furosemide 250 mg25 ml.inj และ Tramadol 50 mgml.2 ml.inj)

11 พ.ค. 2564 อ่าน
122

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Morphine 10 mg5ml.syrup 60 ml. และ Morphine 30 mg MST tablet.)

11 พ.ค. 2564 อ่าน
123

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 24รายการ 

11 พ.ค. 2564 อ่าน
124

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ Needle no.18 x 1 1.5 disp.

11 พ.ค. 2564 อ่าน
125

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ (NG tube no.8 แบบสั้น 50 cm.และ NG tube no.18 )

11 พ.ค. 2564 อ่าน
126

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (Alcohol 70% 450 ml. และ Povidone iodine Scrub  7.5 % 450 ml.)

11 พ.ค. 2564 อ่าน
127

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา1 รายการ (0.9 %  1000 ml.Irrigate.)

11 พ.ค. 2564 อ่าน
128

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา1 รายการ (Phenytoin 100 mg capsule.)

11 พ.ค. 2564 อ่าน
129

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา (Clonazepam 2 mg. tab.,Hydralazine 25 mg. Tab.,Clozapine 100 mg tab.,Clozapine 25 mg.tab.,Glyceryl guaiacolate 100 mg.tab.,Verapamil 40 mg tab.)

6 พ.ค. 2564 อ่าน
130

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Atorvastatin 40 mg tab))

6 พ.ค. 2564 อ่าน
131

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Fenofibret 300 mg cap)

6 พ.ค. 2564 อ่าน
132

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Norepinephrine  4 mg4 ml.)

6 พ.ค. 2564 อ่าน
133

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Potassium chloride 500 mg tablet.)

6 พ.ค. 2564 อ่าน
134

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Sodium Valproate 500 mg. tablet.)

6 พ.ค. 2564 อ่าน
135

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Theophyllin 200 mg. tablet.) 

6 พ.ค. 2564 อ่าน
136

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Acyclovir cream 5 % 1 gm.ซอง และ Diosmin 450 mg + hesperidin 50 mg. Tablet.)

6 พ.ค. 2564 อ่าน
137

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ (Adenosine 6 mg 2 ml. ,Doxycycline 100 mg.capsule.,ทิงเจอร์ มหาหิงค์ 15 มล.Haemaccel 500 ml..)

6 พ.ค. 2564 อ่าน
138

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ (D 5 W 500 ml.,D 5 W 1000 ml.,D 5 S2 1000 ml., 0.9 %  NSS 100 ml.)

6 พ.ค. 2564 อ่าน
139

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ (Warfarin 2 mg.tablet., Warfarin 3 mg.tablet.,Warfarin 5 mg.tablet.,Zinc Oxide 7.5% cream 25 gm.)

6 พ.ค. 2564 อ่าน
140

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 5 รายการ (Amiodarone 150 mg.inj.,Conjugated estrogen 0.625 mg tablet.,Potassium Chloride inj. ,Vitamin K1 1 mginj.,Water for injection 10 ml.)

6 พ.ค. 2564 อ่าน
141

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ

6 พ.ค. 2564 อ่าน
142

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Alfacalcidol 0.25 mcg tablet.)

22 เม.ย. 2564 อ่าน
143

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Dexamethasone 4 mgml.inj.)

22 เม.ย. 2564 อ่าน
144

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Magnesium oxide 140 mg. tablet.)

22 เม.ย. 2564 อ่าน
145

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (ฟ้าทะลายโจร 350 มก.แคปซูล)

22 เม.ย. 2564 อ่าน
146

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ(Hydroxyzine 10mg. Tablet.)

22 เม.ย. 2564 อ่าน
147

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Essiver tablet (Essential Phospholipids 175 mg + Vit B อื่นๆ) และ Imipramine 25 mg tablet.)

22 เม.ย. 2564 อ่าน
148

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Pioglitazone 30 mg tablet. และ Calcium carbonate 1.5 gm.tablet.)

22 เม.ย. 2564 อ่าน
149

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Salbutamol 2 mg tablet. และ Lactulose 66.70gm. 100 ml.syr.)

22 เม.ย. 2564 อ่าน
150

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (TA 0.1 % 450 gm (ไม่รวมตลับ),CPM 4 mg tablet. และ Clotrimazole 1 % cream.5 gm.)

22 เม.ย. 2564 อ่าน
151

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ 

22 เม.ย. 2564 อ่าน
152

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (8 % Aminoacid  500 ml.,Piperacillin4.0 gm + Tazobactam 0.5 mg inj. และ Misoprostol 200 mcg. Tablet.)

22 เม.ย. 2564 อ่าน
153

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (Isosorbide dinitrate 5 mg. Sublingual tablet.,Nifedipine 20 mg SR tablet.และ Atenolol 50 mg tablet)

22 เม.ย. 2564 อ่าน
154

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (เพชรสังฆาต  แคปซูล,ครีมไพล .พยายอครีม )

22 เม.ย. 2564 อ่าน
155

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ (Bisoprolol 5 mg tablet., Propylthioracil 50 mg. tablet.,Senoside 7.5 mg tablet.และ Thyroxin 100 mcg  tablet.)

22 เม.ย. 2564 อ่าน
156

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ (D 5 W 100 ml.,Sterile Water for Irrigation 1000 ml.,D 5 S3 500 ml. และ 0.9 %  NSS 1000 ml.)

22 เม.ย. 2564 อ่าน
157

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 21 รายการ 

22 เม.ย. 2564 อ่าน
158

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ (T-way)

22 เม.ย. 2564 อ่าน
159

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Calcium polystyrene powder 5 gm.)

19 เม.ย. 2564 อ่าน
160

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Enalapril 20 mg tablet.)

19 เม.ย. 2564 อ่าน
161

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (ORS เด็ก)

19 เม.ย. 2564 อ่าน
162

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Sodium chloride 300 mg.tablet.)

19 เม.ย. 2564 อ่าน
163

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ(Betahistin 12 mg tablet.)

19 เม.ย. 2564 อ่าน
164

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Albendazole susp. 100 mg5 ml (10 ml). และ Dipotasium Chlorazepate 5 mg.capsule.) 

19 เม.ย. 2564 อ่าน
165

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Amoxycillin + clavulanic acid 1 gm tablet.และ Simethicone 80 mg. Tablet)

19 เม.ย. 2564 อ่าน
166

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Vitamin B1 100 mg tablet. และ Diclofenac 25 mg tablet.)

19 เม.ย. 2564 อ่าน
167

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (Insulin 7030 pen 3 ml.,Insulin NPH  Pen 3 ml. และ .Insulin 7030 100 Uml. 10 ml.)

19 เม.ย. 2564 อ่าน
168

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ (Hydrocortisone  100 mg2 ml.,Omeprazole 40 mg.inj.,Methotrexate 2.5 mg. tablet.,Amiodarone 150 mg.inj.)

19 เม.ย. 2564 อ่าน
169

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ(Lorazepam 0.5 mg. tablet.,Acyclovir 400 mg tablet. ,Spironolactone 25 mg tablet.,Enalapril 5 mg. tablet)

19 เม.ย. 2564 อ่าน
170

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ(TA 0.02 % 450 gm, Dimenhydrinate 50 mg tablet.,Fluoxetin  20 mg.capsule.,Domperidone syrup 5 mg 30 ml.)

19 เม.ย. 2564 อ่าน
171

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ (Gauze pad 3 x 3 100 ชิ้นห่อ)

19 เม.ย. 2564 อ่าน
172

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ(Syringe 20 ml.disp. และ Sterile glove no.7.)

19 เม.ย. 2564 อ่าน
173

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ(Cotton stick No. S ,Elastic bandage 4 และ Gauze pad 2 x 2 100 ชิ้นห่อ) 

19 เม.ย. 2564 อ่าน
174

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8 รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบมา)

19 เม.ย. 2564 อ่าน
175

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Sulprostone 500 mcg.inj.)

8 เม.ย. 2564 อ่าน
176

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Clozapine 25 mg.tablet.และ Metoprolol  100 mg tablet.)

8 เม.ย. 2564 อ่าน
177

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Enoxaparin 6000 iu0.6 mg inj.)

2 เม.ย. 2564 อ่าน
178

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Phenytoin 250 mg5 ml.inj.)

2 เม.ย. 2564 อ่าน
179

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Potassium chloride 500 mg tablet.)

2 เม.ย. 2564 อ่าน
180

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Sevoflurane 250 ml.inj.)

2 เม.ย. 2564 อ่าน
181

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Sodium Chloride Enema 100 ml.)

2 เม.ย. 2564 อ่าน
182

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Tramadol 50 mg capsule.,Vitamin B complex tab.(ED) และ Dextromethorphan 15 mg. tab.)

2 เม.ย. 2564 อ่าน
183

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Carbamazepine 200 mg tablet.และ Lithium carbonate 300 mg. Cap.)

2 เม.ย. 2564 อ่าน
184

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Cefdinir 125 mg dry syrup 30 ml. และ Cefixime 100 mg capsule.)

2 เม.ย. 2564 อ่าน
185

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (D 5 S 1000 ml.และ 0.9 %  NSS 100 ml.)

2 เม.ย. 2564 อ่าน
186

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Deferoxamine 500 mg inj. และ Piperacillin 4.0 gm + Tazobactam 0.5 mg inj.)

2 เม.ย. 2564 อ่าน
187

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Digoxin 0.25 mg.tablet. และ Hyoscine 10  mg. Tablet.)

2 เม.ย. 2564 อ่าน
188

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Sterile Water Irrigate 1000 ml.และ Medroxyprogesterone 75 mg 3 ml.)

2 เม.ย. 2564 อ่าน
189

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (Haloperidol 5 mgml. inj.,Sod.bicarbonate 7.5 % inj.50 ml.และ Perphenazine 4 mg tablet.)

2 เม.ย. 2564 อ่าน
190

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (Sitagliptin 100 mg tablet.,Ceftazidime 1 g inj. และ Ertapenem 1 gm.inj.)

2 เม.ย. 2564 อ่าน
191

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ (Water for injection 10 ml.,Potassium Chloride inj. 20 meq10 ml.,Ceftriaxone 1 gm. Inj., Meropenem 1 gm inj.)

2 เม.ย. 2564 อ่าน
192

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 20 รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบมา)

2 เม.ย. 2564 อ่าน
193

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ (Set พ่นยา ผู้ใหญ่  และ Oxygen cannular ผู้ใหญ่)

2 เม.ย. 2564 อ่าน
194

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (0.9 % NSS 1000 ml. Irrigate. )

19 มี.ค. 2564 อ่าน
195

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Carvedilol 6.25 mg tablet)

19 มี.ค. 2564 อ่าน
196

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Fluphenazine 25 mg.dec. inj.)

19 มี.ค. 2564 อ่าน
197

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Paracetamol syrup 120 mg5 ml. 60 ml.)

19 มี.ค. 2564 อ่าน
198

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Sodium Valproate 500 mg. tablet.)

19 มี.ค. 2564 อ่าน
199

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Spironolactone 100 mg tablet.)

19 มี.ค. 2564 อ่าน
200

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Cetirizine 10 mg. tablet. และ Amoxicillin 400 mg + clavulanic acid 57 mg.syrup 70 ml.)

19 มี.ค. 2564 อ่าน
201

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Domperidone 10 mg. tablet.และ Gemfibrozil 300 mg capsule.)

19 มี.ค. 2564 อ่าน
202

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Etonogestrel 68 mg Implant.,Fluticasone Furoate Nasal Spray 27.5mcg.spray 120 dose.)

19 มี.ค. 2564 อ่าน
203

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (Cotrimoxazole  Susp.,Isosorbide dinitrate 10 mg tablet. และ Cotrimoxazole Forte 800 mg160 mg tablet.)

19 มี.ค. 2564 อ่าน
204

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ (Fentanyl 0.1 mgml. inj. 2 ml.,Morphine 10 mg MST tablet,Alprazolam 0.25 mg tablet Methylphenidate 10 mg HCL tab.)

19 มี.ค. 2564 อ่าน
205

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ (Trazodone 50 mg tablet.,Atenolol 100 mg tablet.,Clonazepam 0.5 mg tablet.และ Colchicin 0.6 mg tablet.)

19 มี.ค. 2564 อ่าน
206

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 21 รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบมา)

19 มี.ค. 2564 อ่าน
207

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ (Syringe insulin 27 G เปลี่ยนเข็มได้)

19 มี.ค. 2564 อ่าน
208

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ (Syringe 50 ml.disp. และ Syringe 10 ml.disp.)

19 มี.ค. 2564 อ่าน
209

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 10 รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบมา)

19 มี.ค. 2564 อ่าน
210

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Diptheria +Tetanus vaccine 0.5 ml.inj single dose.)

16 มี.ค. 2564 อ่าน
211

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Hydrocortisone 7.5 mg + Zinc Oxide 250 mg  rectal suppository.)

16 มี.ค. 2564 อ่าน
212

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Hydroxychloroquine 200 mg.tablet.)

16 มี.ค. 2564 อ่าน
213

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Lorazepam 1 mg. Tablet (แผง))

16 มี.ค. 2564 อ่าน
214

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Methimazole 5 mg  tablet.)

16 มี.ค. 2564 อ่าน
215

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ  (Paracetamol+Orphenadrine (450+35 mg.) tablet.และ  Acetylcysteine200mg. Powder 50 ซอง) 

16 มี.ค. 2564 อ่าน
216

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Chlohexidine 4 % 450 ml.scrub มีหัวปั้ม และ Glipizide 5 mg.tablet.)

16 มี.ค. 2564 อ่าน
217

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Ipratopium + Fenoteraol forte 4 ml. in nebule 4 ml. และ Hydroxypropyl methylcellulose Eye drop 0.3 % solution  10 ml.)

16 มี.ค. 2564 อ่าน
218

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Manidipine 20 mg tablet.,Multivitamin syrup 60 ml. และ Clobetasol cream 0.05 %  500 gm.)

16 มี.ค. 2564 อ่าน
219

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ (Acetate Ringer Solution 1000 ml.,D 5 S2 1000 ml.,0.9 %  NSS 1000 ml.,D 5 S3 500 ml.)

16 มี.ค. 2564 อ่าน
220

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ (Propofol 200 mg20 ml.inj.,Silver Sulfadiazine 1 % cream.25 gm.,Vitamin K1 1 mg0.5 ml.inj.และ Tranexamic acid inj.)

16 มี.ค. 2564 อ่าน
221

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ (Calcium carbonate ๘๓๔ mg.tab.,Antazolin + Eye drop ๑๐ ml.CalCium carbonate ๑.๕ mg.tab.,Atorvastatin ๔๐ mg tablet และ Paracetamol syrup ๑๒๐ mg/๕ ml. ๖๐ ml. )

16 มี.ค. 2564 อ่าน
222

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 5 รายการ (Chlorpromazine ๕๐ mg table., Haloperidol dec.๕๐ mg. inj.,Phenytoin ๑๐๐ mg capsule.,Magnesium Sulfate ๕๐% ๒ ml. และ Fucidic acid cream ๒% ๕ gm.)

16 มี.ค. 2564 อ่าน
223

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 5รายการ (Lorazepam 0.5 mg. tablet.,Tolperisone 50 mg tablet.,Ofloxacin 100 mg.tablet.,Paracetamol 325 mg. Tablet.,Hydralazine 25 mg. Tablet.)

16 มี.ค. 2564 อ่าน
224

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ (สำลีก้อนใหญ่ ๑.๔ gm.)

16 มี.ค. 2564 อ่าน
225

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ (blood และ Set IV infusion ๒๐ drop/min.)

16 มี.ค. 2564 อ่าน
226

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ (Syringe 50 ยูนิต0.5 ml.,Glove n0.S disp.,Glove n0.M disp.,Gloven0.L disp.)

16 มี.ค. 2564 อ่าน
227

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ  (Betahistin 12 mg tablet.)

9 มี.ค. 2564 อ่าน
228

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Alfacalcidol 0.25 mcg tablet.)

9 มี.ค. 2564 อ่าน
229

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Calcium polystyrene powder 5 gm.)

9 มี.ค. 2564 อ่าน
230

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ Essiver tablet (Essential Phospholipids 175 mg + Vit B อื่นๆ )

9 มี.ค. 2564 อ่าน
231

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Adenosine 6 mg2 ml. inj.และ Aspirin 81 mg tablet.)

9 มี.ค. 2564 อ่าน
232

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Amoxycillin 250 mg5 ml in 60 ml.และ Amoxycillin 125 mg5 ml.60 ml.)

9 มี.ค. 2564 อ่าน
233

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Cetirizine 5 mg5 ml.syrup 60 ml. และ Hyoscine 5 mgml.syrup 30 ml.)

9 มี.ค. 2564 อ่าน
234

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Ferrous fumarate drop 45mg 0.6 ml. in 15 ml.และ Vitamin B1 100 mg tablet.)

9 มี.ค. 2564 อ่าน
235

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Sodium chloride 300 mg.tablet.,Cyanocobalamin 100 mcg tablet. (vitamin b 12))

9 มี.ค. 2564 อ่าน
236

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ(Lactulose 66.70gm. 100 ml.syr.และFlunarizine 5 mg.cap.) 

9 มี.ค. 2564 อ่าน
237

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (Deferoxamine 500 mg inj.,Phenytoin 50 mg tablet.,Tiotropium bromide 18 mcg Combo capsule for inhaler.)

9 มี.ค. 2564 อ่าน
238

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 5 รายการ (Fexofenadine 60 mg tablet., Bisoprolol 5 mg tablet.,Senoside 7.5 mg tablet.,Warfarin 5 mg.tablet.,Warfarin 3 mg.tablet.)

9 มี.ค. 2564 อ่าน
239

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6 รายการ

9 มี.ค. 2564 อ่าน
240

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัฑณ์มิใช่ยา 7 รายการ

23 ก.พ. 2564 อ่าน
241

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Amoxycillin + clavulanic acid 1 gm tablet.)

23 ก.พ. 2564 อ่าน
242

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Enalapril 5 mg.Tablet)

23 ก.พ. 2564 อ่าน
243

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Enalapril 20 mg.Tablet)

23 ก.พ. 2564 อ่าน
244

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Ibuprofen 400 mg.tablet)

23 ก.พ. 2564 อ่าน
245

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Sodium Chloride Enema 100 ml.)

23 ก.พ. 2564 อ่าน
246

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Sodium Chloride Enema 100 ml.)

23 ก.พ. 2564 อ่าน
247

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Spironolactone 100 mg tablet.)

23 ก.พ. 2564 อ่าน
248

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Hyoscine 10  mg. Tablet.และ Propanolol 40 mg tablet.)

23 ก.พ. 2564 อ่าน
249

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (TA 0.1 % 450 gm (ไม่รวมตลับ) และ TA 0.02 % 450 gm (ไม่รวมตลับ))

23 ก.พ. 2564 อ่าน
250

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Tetracaine eye drop 0.5 % 10 ml. และ Haemaccel 500 ml.inj.)

23 ก.พ. 2564 อ่าน
251

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Theophyllin 200 mg. Tablet.และ Piperacillin 4.0 gm + Tazobactam 0.5 mg inj.)

23 ก.พ. 2564 อ่าน
252

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (Medroxyprogesterone 75 mg 3 ml.inj.,Sterile Water Irrigate 1000 ml.และ Dextrose 50% 50 ml.)

23 ก.พ. 2564 อ่าน
253

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ(Dimenhydrinate 50 mgml.inj.,Clotrimazole 100 mg.Vaginal Tablet.และ Oxytocin inj. 100 U ml.inj.)

23 ก.พ. 2564 อ่าน
254

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ(Estrogen 0.3 mg + levonorgestrel 0.15 mg tab 28 เม็ด,Paracetamol 100 mgdrop 15 ml.  และ Paracetamol 250 mg5 ml. 60 ml.)

23 ก.พ. 2564 อ่าน
255

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 5 รายการ(Amiodarone 150 mg.inj., Nicardipine 10 mg10 ml.,Silver Sulfadiazine cream  .500 gm.,Meropenem 1 gm inj.,Methotrexate 2.5 mg. tablet.)

23 ก.พ. 2564 อ่าน
256

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ(Estrogen 0.3 mg + levonorgestrel 0.15 mg tab 28 เม็ด,Paracetamol 100 mgdrop 15 ml.  และ Paracetamol 250 mg5 ml. 60 ml.)

23 ก.พ. 2564 อ่าน
257

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 5 รายการ(Amiodarone 150 mg.inj., Nicardipine 10 mg10 ml.,Silver Sulfadiazine cream  .500 gm.,Meropenem 1 gm inj.,Methotrexate 2.5 mg. tablet.)

23 ก.พ. 2564 อ่าน
258

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ (Set microdrip.)

8 ก.พ. 2564 อ่าน
259

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ (Syringe 50 ml. หัวฉีด disp.,Syringe 50 ml.Irrigate disp., Syringe20 ml.disp.)

8 ก.พ. 2564 อ่าน
260

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Furosemide 500 mg tablet)

8 ก.พ. 2564 อ่าน
261

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (นม lactose free )

8 ก.พ. 2564 อ่าน
262

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อม 60 ML.)

8 ก.พ. 2564 อ่าน
263

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Carbamazepine 200 mg tablet.และ Lithium carbonate 300 mg. Cap.)

8 ก.พ. 2564 อ่าน
264

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Doxazosin 2  mg.tablet. และ Dipotasium Chlorazepate 5 mg.capsule.)

8 ก.พ. 2564 อ่าน
265

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Magnesium Sulfate 50% 2 ml.และ Perphenazine 4 mg tablet.)

8 ก.พ. 2564 อ่าน
266

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ(ชาชงหญ้าดอกขาว 2 กรัม (10 ซอง) และ เพชรสังฆาต แคปซูล)

8 ก.พ. 2564 อ่าน
267

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (Ferrous fumarate drop  15 ml.,Ipratopium + Fenoteraol forte 4 ml. in nebule 4 ml. Amoxicillin 400 mg + clavulanic acid  70 ml.)

8 ก.พ. 2564 อ่าน
268

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (Levodopar+Carbidopa 25025 mg tablet.,Monteleukast 10 mg. tablet., Etoricoxib 60 mg. tablet.)

8 ก.พ. 2564 อ่าน
269

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ (Ampicillin 500 gm. inj.,Ampicillin 250 gm. inj.,Tramadol 100 mg2 ml. Inj.,Dexamethasone 4 mgml.inj.)

8 ก.พ. 2564 อ่าน
270

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 5 รายการ (Verapamil 40 mg tablet.,Clozapine 100 mg tablet.,Lorazepam 0.5 mg. tablet.,Clonazepam 2 mg. tablet.,Acyclovir 400 mg tablet.)

8 ก.พ. 2564 อ่าน
271

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 5 รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบมา)

8 ก.พ. 2564 อ่าน
272

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ(ชาชงหญ้าดอกขาว 2 กรัม (10 ซอง) และ เพชรสังฆาต แคปซูล)

8 ก.พ. 2564 อ่าน
273

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (0.9 % NSS 1000 ml. Irrigate. )

29 ม.ค. 2564 อ่าน
274

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Atorvastatin 40 mg tablet.)

29 ม.ค. 2564 อ่าน
275

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Carvedilol 6.25 mg.tablet.)

29 ม.ค. 2564 อ่าน
276

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Diosmin 450 mg + hesperidin 50 mg. Tablet.)

29 ม.ค. 2564 อ่าน
277

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Doxazosin 2  mg.tablet.)

29 ม.ค. 2564 อ่าน
278

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Enoxaparin 6000 iu0.6 mg inj.)

29 ม.ค. 2564 อ่าน
279

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Glycerin pure 5 lit)

29 ม.ค. 2564 อ่าน
280

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Hydrocortisone 7.5 mg + Zinc Oxide 250 mg  rectal suppository.)

29 ม.ค. 2564 อ่าน
281

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (methimazole  5 mg tablet)

29 ม.ค. 2564 อ่าน
282

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Salmeterol+Fluticasone 25125 in 120 dose MDI.)

29 ม.ค. 2564 อ่าน
283

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Simethicone 80 mg. Tablet)

29 ม.ค. 2564 อ่าน
284

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Aspirin 81 mg tablet.และ Clobetasol cream 0.05 % Cr. 500 gm.)

29 ม.ค. 2564 อ่าน
285

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Gemfibrozil 300 mg capsule. และ Dicloxacillin dry.syrup 62.5 mg 5 ml.)

29 ม.ค. 2564 อ่าน
286

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (Tiotropium bromide 18 mcg Combo capsule for inhaler.,Piperacillin 4.0 gm + Tazobactam 0.5 mg inj.Ceftazidime 1 g inj.)

29 ม.ค. 2564 อ่าน
287

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ (0.45 % NSS 1000 ml.,D 5 W 500 ml.,Acetate Ringer Solution 1000 ml., 0.9 %  NSS 1000 ml.)

29 ม.ค. 2564 อ่าน
288

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 6 รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบมา)

29 ม.ค. 2564 อ่าน
289

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 22 รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบมา)

29 ม.ค. 2564 อ่าน
290

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (0.9 % Sodium Chloride ampoule 3 ml.)

26 ม.ค. 2564 อ่าน
291

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Atenolol 50 mg tablet)

26 ม.ค. 2564 อ่าน
292

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Hepatitis B Immunoglobulin 180 IU inj.)

26 ม.ค. 2564 อ่าน
293

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Deferoxamine 500 mg inj. และ Sevoflorane 250 ml inj.)

26 ม.ค. 2564 อ่าน
294

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Domperidone 10 mg. tablet.และ Salbutamol 100 mcg MDI in 200 dose)

26 ม.ค. 2564 อ่าน
295

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Nystatin oral suspension 100,000 Uml. 12 ml. และ Carvedilol 25 mg tablet.)

26 ม.ค. 2564 อ่าน
296

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Paracetamol+Orphenadrine (450+35 mg.) tablet.และ  Acetylcysteine 200mg. Powder)

26 ม.ค. 2564 อ่าน
297

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ ( (Enalapril 5 mg. tablet,Clozapine 25 mg.tablet.และ Metoprolol 100 mg tablet.)

26 ม.ค. 2564 อ่าน
298

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (Baclofen 10 mg. tablet.,Albendazole susp. 100 mg5 ml (10 ml),Trimethoprim 80 mg + Sulfamethoxazole 400 mg (Co-trimoxazole))

26 ม.ค. 2564 อ่าน
299

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (Sod.bicarbonate 7.5 % inj.50 ml.,Fucidic acid cream 2 % 5 gm. ,Haloperidol dec.50 mg. inj.)

26 ม.ค. 2564 อ่าน
300

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (Warfarin 5 mg.tablet.,Senoside 7.5 mg tablet.และ Propylthioracil 50 mg. tablet.)

26 ม.ค. 2564 อ่าน
301

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Potassium chloride 500 mg tablet.)

26 ม.ค. 2564 อ่าน
302

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวฃภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบมา)

21 ม.ค. 2564 อ่าน
303

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ ( Cotrimoxazole inj. 5 ml. (trimethoprim 80 mg + Sulfamethoxazol 400 mg))

14 ม.ค. 2564 อ่าน
304

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Alfacalcidol 0.25 mcg tablet.)

14 ม.ค. 2564 อ่าน
305

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Amoxycillin 125 mg5 ml in 60 ml.)

14 ม.ค. 2564 อ่าน
306

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Bupivacaine spinal heavy inj. 5 mg.4 ml.)

14 ม.ค. 2564 อ่าน
307

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Calcium polystyrene powder 5 gm.)

14 ม.ค. 2564 อ่าน
308

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Chlorhexidine 20 % wv cream 100 gm.)

14 ม.ค. 2564 อ่าน
309

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Fenofibrate) 300 mg cpsule.)

14 ม.ค. 2564 อ่าน
310

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Hydroxychloroquine 200 mg.tablet.)

14 ม.ค. 2564 อ่าน
311

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Metronidazole 500 mg 100 ml.inj.)

14 ม.ค. 2564 อ่าน
312

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Sodium Valproate 500 mg. tab.)

14 ม.ค. 2564 อ่าน
313

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Paracetamol 100 mg1 ml. drop 15 ml. และParacetamol 250 mg5 ml. 60 ml.)

14 ม.ค. 2564 อ่าน
314

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Risperidone 2 mg tablet และ Amitriptyline 10 mg tablet)

14 ม.ค. 2564 อ่าน
315

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ

14 ม.ค. 2564 อ่าน
316

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ (Glipizide 5 mg.tablet.,Metronidazole 200 mg tablet.,Tramadol 50 mg capsule., Norfloxacin 400 mg tablet.)

14 ม.ค. 2564 อ่าน
317

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ (Methotrexate 2.5 mg. tablet.,Potassium Chloride inj. 20 meq10 ml.,Thiopental 1 gm inj.,Ciprofloxacin 200 mg100 ml.inj.)

14 ม.ค. 2564 อ่าน
318

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ (Trazodone 50 mg tablet.,Clonazepam 0.5 mg tablet.,Methyldopa 250 mg tablet.,Atenolol 100 mg tablet.)

14 ม.ค. 2564 อ่าน
319

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ

14 ม.ค. 2564 อ่าน
320

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Cetirizine 5 mg  5 ml. syrup. )

12 ม.ค. 2564 อ่าน
321

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Phenytoin 250 mg 5 ml. inj.)

12 ม.ค. 2564 อ่าน
322

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Pioglitazone 30 mg tablet)

12 ม.ค. 2564 อ่าน
323

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Salmeterol xinafoate+Fluticasone propionate (50 mcg+250 mcg)/1 dose.Accuhaler for inhalation. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

30 ธ.ค. 2563 อ่าน
324

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Enalapril 20 mg tabalet)

22 ธ.ค. 2563 อ่าน
325

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Povidone iodine Scrub  7.5 % 450 ml.)

22 ธ.ค. 2563 อ่าน
326

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Acetylcysteine 200mg. Powder 50 ซอง และ Ibuprofen 400 mg. tab.)

22 ธ.ค. 2563 อ่าน
327

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Gemfibrozil 300 mg capsule. และ Ambroxal 30 mg. Tablet.)

22 ธ.ค. 2563 อ่าน
328

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Sodium Chloride Enema 100 ml. และFerrous fumarate 200 mg. tablet.)

22 ธ.ค. 2563 อ่าน
329

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (Clotrimazole 1 % cream.5 gm.,Dimenhydrinate 50 mg tablet. และ fluoxetin capsule 20 mg.)

22 ธ.ค. 2563 อ่าน
330

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (D 5 W 500 ml.,0.9 %  NSS 1000 ml.และ Sterile Water for injection 1000ml.)

22 ธ.ค. 2563 อ่าน
331

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (Lithium carbonate 300 mg. Cap.,Mefanamic 250 mg capsule. และEssiver tablet)

22 ธ.ค. 2563 อ่าน
332

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 6 รายการ

22 ธ.ค. 2563 อ่าน
333

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ (Syringe 27 G เปลี่ยนเข็มได้)

22 ธ.ค. 2563 อ่าน
334

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ (สำลีก้อนเล็ก 0.35 กรัม )

22 ธ.ค. 2563 อ่าน
335

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2รายการ 

22 ธ.ค. 2563 อ่าน
336

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (Manidipine 20 mg tablet.,Haemaccel 500 ml.inj. ,Aromatic ammonia 450 ml.)

22 ธ.ค. 2563 อ่าน
337

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Amphotericin B inj.)

9 ธ.ค. 2563 อ่าน
338

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 5 รายการ(Ampicillin 1 gm. inj.,Ampicillin 500 gm. inj.,Gentamycin 80 mg 2 ml. Inj.,Dexamethasone 4 mgml.inj.,Cloxacillin 1 gm.inj.)

9 ธ.ค. 2563 อ่าน
339

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Calcium polystyrene powder 5 gm.)

8 ธ.ค. 2563 อ่าน
340

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (fluticasone 250 mcg 1 dose + salmterol 50 mcg1 dose  inhalation powder,60 dose  inhalation.) 

8 ธ.ค. 2563 อ่าน
341

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Salmeterol+Fluticasone 25125 in 120 dose Evohaler.)

8 ธ.ค. 2563 อ่าน
342

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Sodium Valproate 500 mg. tab.)

8 ธ.ค. 2563 อ่าน
343

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Digoxin 0.25 mg.tablet.และ Carvedilol 25 mg tablet.)

8 ธ.ค. 2563 อ่าน
344

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Methylergometrin inj. 0.2 mgml.1 ml. และ Salbutamol solution 5 mg100ml. In 20 ml.)

8 ธ.ค. 2563 อ่าน
345

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Sodium Chloride 300 mg.tablet. และ Potassium Chloride Elixir 6.67 meq 5 ml.240 ml.)

8 ธ.ค. 2563 อ่าน
346

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (Adenosine 6 mg2 ml. inj.,Manidipine 20 mg tablet. และ Aspirin 81 mg tablet)

8 ธ.ค. 2563 อ่าน
347

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (ไพลจีซานครีม, ชาชงหญ้าดอกขาวและ ขมิ้นชัน)

8 ธ.ค. 2563 อ่าน
348

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ (Atenolol 100 mg tablet.,Haloperidol 0.5 mg tablet.,Tolperisone 50 mg tablet. และ Lorazepam 0.5 mg. tablet.) 

8 ธ.ค. 2563 อ่าน
349

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ (Set IV infusion 20 dropmin.)

8 ธ.ค. 2563 อ่าน
350

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ (Set microdrip)

8 ธ.ค. 2563 อ่าน
351

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ 

8 ธ.ค. 2563 อ่าน
352

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ (T-way และ NG tube no.8 แบบสั้น 50 cm.) 

8 ธ.ค. 2563 อ่าน
353

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ 

8 ธ.ค. 2563 อ่าน
354

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ 

8 ธ.ค. 2563 อ่าน
355

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4รายการ 

8 ธ.ค. 2563 อ่าน
356

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6 รายการ 

8 ธ.ค. 2563 อ่าน
357

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัฑณ์มิใช่ยา 1 รายการ (Syringe 3 ml.)

26 พ.ย. 2563 อ่าน
358

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัฑณ์มิใช่ยา 2 รายการ (สำลีก้อน  1.4 gm.และ สำลีม้วน 450 กรัม)

26 พ.ย. 2563 อ่าน
359

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัฑณ์มิใช่ยา 6 รายการ

26 พ.ย. 2563 อ่าน
360

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัฑณ์มิใช่ยา6 รายการ

26 พ.ย. 2563 อ่าน
361

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Deferoxamine 500 mg inj.)

26 พ.ย. 2563 อ่าน
362

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Doxazosin2 mg tablet)

26 พ.ย. 2563 อ่าน
363

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Fexofenadine 60 mg tab)

26 พ.ย. 2563 อ่าน
364

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Fueosemide 500 mg.tablet.) 

26 พ.ย. 2563 อ่าน
365

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Glycerin pure5kg)

26 พ.ย. 2563 อ่าน
366

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Ipratopium+Fenoterol (0.02 mg+0.05 mgdose) MDI with spacer 200 dose.)

26 พ.ย. 2563 อ่าน
367

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Lorazepam 1 mg tablet)

26 พ.ย. 2563 อ่าน
368

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Methimazole 5 mg tablet) 

26 พ.ย. 2563 อ่าน
369

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Monobasic Sod.Phospate 2.4 gm.+ Dibasic  Sod.Phosphate 0.9 gm.5 ml.  45 ml.)

26 พ.ย. 2563 อ่าน
370

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Sodium chloride enema 100ml.)

26 พ.ย. 2563 อ่าน
371

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (0.9 % NSS 1000 ml. Irrigate.Dextrose 50% 50 ml.)

26 พ.ย. 2563 อ่าน
372

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Amoxycillin + clavulanic acid 1 gm tablet.และSimethicone 80 mg. Tablet.)

26 พ.ย. 2563 อ่าน
373

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Cetirizne 5 mg.5ml.syrup และมะขามป้อม)

26 พ.ย. 2563 อ่าน
374

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (0.9 %  NSS 1000 ml.,D 5 S2 1000 ml.และ Acetate Ringer Solution 1000 ml.)

26 พ.ย. 2563 อ่าน
375

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (Ipratopium + Fenoteraol forte 4 ml. in nebule 4 ml.,Ferrous fumarate drop 15 ml.,Amoxicillin 400 mg + clavulanic acid 57 mg.syrup) 

26 พ.ย. 2563 อ่าน
376

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (Levodopar+Carbidopa 250+25 mg tablet.,Monteleukast 10 mg. tab.และEtoricoxib 60 mg. tab.)

26 พ.ย. 2563 อ่าน
377

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (Spironolactone 100 mg tablet.,Sodium Bicarbonate 300 mg.tab.และVitamin C 100 mg.tab.)

26 พ.ย. 2563 อ่าน
378

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ (Amiloride+HCTZ (5+50) tablet.,Glipizide 5 mg.tablet,Ciprofloxacin 250 mg tablet.และ Norfloxacin 400 mg tablet.)

26 พ.ย. 2563 อ่าน
379

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 6 รายการ 

26 พ.ย. 2563 อ่าน
380

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา6 รายการ 

26 พ.ย. 2563 อ่าน
381

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัฑณ์มิใช่ยา 1 รายการ (Syringe 3 ml.)

26 พ.ย. 2563 อ่าน
382

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัฑณ์มิใช่ยา 2 รายการ (สำลีก้อน  1.4 gm.และ สำลีม้วน 450 กรัม)

26 พ.ย. 2563 อ่าน
383

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัฑณ์มิใช่ยา 6 รายการ

26 พ.ย. 2563 อ่าน
384

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัฑณ์มิใช่ยา6 รายการ

26 พ.ย. 2563 อ่าน
385

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5รายการ 

27 ต.ค. 2563 อ่าน
386

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6 รายการ 

27 ต.ค. 2563 อ่าน
387

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7 รายการ (ดังงรายละเอียดที่แนบมา)

27 ต.ค. 2563 อ่าน
388

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7รายการ 

27 ต.ค. 2563 อ่าน
389

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ(Fluticasone Furoate Nasal Spray 120 doseSevoflorane 250 ml inj). 

27 ต.ค. 2563 อ่าน
390

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ(Fucidic acid cream 2 % 5 gm. Magnesium Sulfate 50% 2 ml.)

27 ต.ค. 2563 อ่าน
391

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (alfacalcidol 0.25 mcg tablet)

22 ต.ค. 2563 อ่าน
392

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Cefixime 100 mg capsule)

22 ต.ค. 2563 อ่าน
393

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Enalapril 20 mg tablet)

22 ต.ค. 2563 อ่าน
394

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Hydroxypropyl methycellulose Eye drop 0.3 % solution 10 ml.)

22 ต.ค. 2563 อ่าน
395

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Paracetamol+Orphenadrine (450+35 mg.) tablet)

22 ต.ค. 2563 อ่าน
396

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Sitaglitin 100 mg tablet)

22 ต.ค. 2563 อ่าน
397

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Essiver tablet (Essential Phospholipids 175 mg + Vit B อื่นๆ ) และ Mefenamic acid 250 mg.capsule)

22 ต.ค. 2563 อ่าน
398

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Gemfibrozil 300 mg capsule. และ Dicloxacillin dry.syrup 62.5 mg5 ml.)

22 ต.ค. 2563 อ่าน
399

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Potassium chloride 500 mg tablet และ Dapsone 100 mg tablet)

22 ต.ค. 2563 อ่าน
400

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Triamcinolone cream 0.1 % 450 gm. (ไม่รวมตลับ) และ Domperidone syrup 5 mgml 30 ml.)

22 ต.ค. 2563 อ่าน
401

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (Dexamethasone 4 mgml.inj.,Gentamicin 80 mg 2 ml. inj. และ Ampicillin 1 gm. inj.)

22 ต.ค. 2563 อ่าน
402

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ (Clozapine 100 mg tablet,Clonazepam 0.5 mg tablet,Clonazepam2 mg. Tab.และ Verapamil 40 mg tablet)

22 ต.ค. 2563 อ่าน
403

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ(Calcium carbonate 835 mg.tab.,Calcium carbonate 1.5 mg.tab.,Atorvastatin 40 mg tablet และ Antazolin+Tetryzolin Eye drop 10 ml.)

22 ต.ค. 2563 อ่าน
404

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 6 รายการ(Ciprofloxacin 2 mg/2ml.inj.100 ml.,Water for injection 10 ml Propofol 200 mg/20 ml.inj,Clindamycin 600 mg/4 ml.inj.,Thiopental 2 gm inj.และ Amiodarone 150 mg.ing.)

22 ต.ค. 2563 อ่าน
405

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Amoxicillin 125 mg  5ml. syr.60 ml.)

21 ต.ค. 2563 อ่าน
406

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Diosmin 450 mg + hesperidin 50 mg tablet)

21 ต.ค. 2563 อ่าน
407

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Doxazocin 2 mg tablet)

21 ต.ค. 2563 อ่าน
408

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (fluticasone 250 mcg 1 dose + salmterol 50 mcg1 dose  inhalation powder Accuhaler.)

21 ต.ค. 2563 อ่าน
409

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Baclofen 10 mg. tab.และ Dipotasium Chlorazepate 5 mg.cap.)

21 ต.ค. 2563 อ่าน
410

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Hydrocortisone 7.5 mg + Zinc Oxide 250 mg  rectal suppository และ Hydrocortisone  rectal ointment 10 gm.)

21 ต.ค. 2563 อ่าน
411

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Sterile Water Irrigate 1000 ml.,D 5 w 1000 ml. และ D 5 W 500 ml.)

21 ต.ค. 2563 อ่าน
412

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (Insulin NPH 10 ml. 100 Uml.10 ml.,Regular Insulin 100 Uml.10 ml. และ Insulin NPH 100 Uml. 3 ml. pen)

21 ต.ค. 2563 อ่าน
413

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ(Calcium carbonate 835 mg.tab.,Calcium carbonate 1.5 mg.tab.,Atorvastatin 40 mg tablet และ Antazolin+Tetryzolin Eye drop 10 ml.)

22 ก.ย. 2563 อ่าน
414

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ (Syringe 10ml.disp.) 

16 ก.ย. 2563 อ่าน
415

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ (สำลีม้วน 450 กรัมและ สำลีก้อน1.4กรัม

16 ก.ย. 2563 อ่าน
416

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6 รายการ

16 ก.ย. 2563 อ่าน
417

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ ((Insulin 7030 10 ml.100 Uml. 10 ml.)

16 ก.ย. 2563 อ่าน
418

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Fenofibrate 300 mg capsule)

16 ก.ย. 2563 อ่าน
419

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ (Methimazole 5 mg  tablet) 

16 ก.ย. 2563 อ่าน
420

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (Dicloxacillin dry.syrup 62.5 mg5 ml.และ Domperidone 10 mg tablet)

16 ก.ย. 2563 อ่าน
421

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (Lorazepam 1 mg. Tablet และ Thioridazine 50 mg tablet)

16 ก.ย. 2563 อ่าน
422

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (Povidone iodine Scrub  7.5 % 450 ml. และ Hydroxyzine 10mg. Tab.)

16 ก.ย. 2563 อ่าน
423

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (Sodium Bicarbonate 300 mg.tab.และ Cyanocobalamin 100 mcg tab (Vitamin b 12 ))

16 ก.ย. 2563 อ่าน
424

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ (Sodium Valproate 500 mg. tab.และ Enoxaparin 4000 iu0.4 mg inj.)

16 ก.ย. 2563 อ่าน
425

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ (Ethambutol 500 mg tablet,Dapsone 100 mg tablet และ Potassium chloride 500 mg tablet)

16 ก.ย. 2563 อ่าน
426

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ (Furosemide 250 mg25 ml.inj,Tramadol 100 mg2 ml. Inj และ Gentamycin 80 mg 2 ml. Inj)

16 ก.ย. 2563 อ่าน
427

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ (Warfarin 5 mg.tab.,Senoside 7.5 mg tablet และ Bisoprolol 5 mg tablet)

16 ก.ย. 2563 อ่าน
428

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 5 รายการ(0.9 % NSS 100 ml.,Sterile Water Irrigate 1000 ml.,D 5 S2 1000 ml.,D5 S3 500 ml.และ D 5 S 1000 ml.) 

16 ก.ย. 2563 อ่าน
429

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 6 รายการ  

16 ก.ย. 2563 อ่าน
430

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 7 รายการ

16 ก.ย. 2563 อ่าน
431

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 22 รายการ

16 ก.ย. 2563 อ่าน
432

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา3รายการ(Cisatracurium 2 mgml.inj 5ml.,Tiotropium bromide 18 mcg Combo cap.,Phenytoin 50 mg. Tab,Ceftazidime 1 g inj.)

16 ก.ย. 2563 อ่าน
433

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ (Oxygen mask with bag ผู้ใหญ่ และOxygen cannular ผู้ใหญ่)

15 ก.ย. 2563 อ่าน
434

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ (Gauze bandage 2 นิ้ว, Gauze bandage 3 นิ้ว, Gauze bandage 4นิ้ว)

15 ก.ย. 2563 อ่าน
435

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ (Gauze pad 3x4,เข็ม no.25 x 1 disp. และ Syringe 50 ml. disp.)

15 ก.ย. 2563 อ่าน
436

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ (NG tube no.14,NG tube no.16 และ Extension tube no.18 ยาว 36)

15 ก.ย. 2563 อ่าน
437

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ (Syringe 50 ml.Irrigate disp.,Foley catheter no.14,Sterile glove no.6.5,Foley catheter no.16) 

15 ก.ย. 2563 อ่าน
438

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 10 รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบมา)

15 ก.ย. 2563 อ่าน
439

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Cefixime 100 mg capsule)

15 ก.ย. 2563 อ่าน
440

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Colistinmethate sodium 150 mg inj)

15 ก.ย. 2563 อ่าน
441

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (GLipizide 5 mg )

15 ก.ย. 2563 อ่าน
442

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Hydroxychloroquine 200 mg.tab.)

15 ก.ย. 2563 อ่าน
443

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Ipratopium + Fenoteraol forte 4 ml. in nebule (12.5 mg +31.25 mg))

15 ก.ย. 2563 อ่าน
444

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1รายการ (Piperacillin 4.0 gm + Tazobactam 0.5 mg inj.)

15 ก.ย. 2563 อ่าน
445

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ ((Hydroxymethycellulose Eye drop 0.3 % solution 10 ml.(Opsil tear) และ Antazolin+Tetryzolin Eye drop 10 ml.))

15 ก.ย. 2563 อ่าน
446

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Fucidic acid cream 2 % 5 gm. และ Haloperidol dec.50 mg. inj.) 

15 ก.ย. 2563 อ่าน
447

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (Multivitamin syrup 60 ml.,Vitamin B1 100 mg tablet และ Nalador 500 mcg. Inj.)

15 ก.ย. 2563 อ่าน
448

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 5 รายการ(Carvedilol 25 mg tablet,Propanolol 40 mg tablet ,Tranexamicacid 500 mg.cap.,Digoxin 0.25 mg.tab.และ Hyoscine 10  mg. tablet ) 

15 ก.ย. 2563 อ่าน
449

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 5 รายการ (Metronidazole 5oo mg. 100 ml inj.,Amoxyclav 1.2 gm.inj,Amiodarone 150 mg. inj.,Tranexamic acid 250 mg inj.,KCL 20 meq 10ml.)

15 ก.ย. 2563 อ่าน
450

ประกาศผู้ชนะ6 รายการ(Acyclovir 400 mg tablet,Ofloxacin 200 mg tablet,Clonazepam 0.5 mg tablet,Verapamil 40 mg tablet,Tolperisone 50 mgtablet, Paracetamol+Orphenadrinetablet)

9 ก.ย. 2563 อ่าน
451

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Albumin 20%50 ml.) 

9 ก.ย. 2563 อ่าน
452

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Cloxacillin 1 gm. inj.)

9 ก.ย. 2563 อ่าน
453

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Dipotasium Chlorazepate 5 mg.cap.)

9 ก.ย. 2563 อ่าน
454

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Ferrous fumarate 200 mg. tab. และ Sodium Chloride Enema 20 ml.)

9 ก.ย. 2563 อ่าน
455

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Glycerin pure 5 Kg.และ Podophylline 25 % Solution 15 ml.)

9 ก.ย. 2563 อ่าน
456

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ(Calcium carbonate 835 mg.tab.และ Atorvastatin 40 mg tablet)

9 ก.ย. 2563 อ่าน
457

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ(D-5 -W 100 ml. และ D 5 W 500 ml.)

9 ก.ย. 2563 อ่าน
458

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ(Insulin NPH 10 ml. 100 Uml.10 ml.และ Regular Insulin 100 Uml.10ml.)

9 ก.ย. 2563 อ่าน
459

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ(ชาชงหญ้าหนวดแมว 2 กรัม ,เพชรสังฆาต แคปซูล 400 มล)

9 ก.ย. 2563 อ่าน
460

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 6รายการ (Ciprofloxacin 100 ml.,Vancomycin inj.,Clindamycin 600 mg 4 ml. inj.,Sodium Valproate 200 mg.tab.,Omeprazole inj.,Water for injectio

9 ก.ย. 2563 อ่าน
461

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา6รายการ(Magnesium Sulfate 2 ml.,Sod.bicarbonate 50 ml.,Phenytoin 100 mg capsule,Fluphenazine 25 mg.dec. inj.,Perphenazine 4mg,Phenytoin 250in

9 ก.ย. 2563 อ่าน
462

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Amoxycillin + clavulanic acid 1 gm tablet)

6 ก.ย. 2563 อ่าน
463

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide + simethicone susp. 240 ml.)

6 ก.ย. 2563 อ่าน
464

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Ibuprofen 400 mg. tab.)

6 ก.ย. 2563 อ่าน
465

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Isosorbide dinitrate 10 mg tablet)

6 ก.ย. 2563 อ่าน
466

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Monteleukast 10 mg tab)

6 ก.ย. 2563 อ่าน
467

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Norethisterone 5 mg. Tablet)

6 ก.ย. 2563 อ่าน
468

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Potassium Chloride Elixir 6.67 meq 5 ml.240 ml.)

6 ก.ย. 2563 อ่าน
469

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Clotrimazole 1 % ww 5 gm.cream และ Dimenhydrinate 50 mg tablet)

6 ก.ย. 2563 อ่าน
470

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Nifedipine 20 mg tablet และ Isosorbide dinitrate 5 mg. Subligual)

6 ก.ย. 2563 อ่าน
471

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (Ciprofloxacin 250 mg tablet,Norfloxacin 400 mg tablet และ Tramadol 50 mg capsule)

6 ก.ย. 2563 อ่าน
472

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ (Warfarin 3 mg.tab., Warfarin 2 mg.tab.,Fexofenadine 60 mg tablet และ Thyroxin 0.1 mg  tab.)

3 ก.ค 2563 อ่าน
473

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ  (Betahistin 12 mg tablet)

3 ก.ค 2563 อ่าน
474

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Albumin 20 % 50 Ml.)

3 ก.ค 2563 อ่าน
475

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Budesonide 200 mcgMDI 

3 ก.ค 2563 อ่าน
476

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Carvedilol 6.25mg tablet)

3 ก.ค 2563 อ่าน
477

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Carvedilol 25 mg tablet)

3 ก.ค 2563 อ่าน
478

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Essiver tablet (Essential Phospholipids 175 mg + Vit B อื่นๆ ))

3 ก.ค 2563 อ่าน
479

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (ขมิ้นชัน 500 มก.แคปซูล)

3 ก.ค 2563 อ่าน
480

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ ((Vitamin B complex tab.(ED),Ambroxal 30mg.Tab.,Tramadol 50 mg capsule.,Potassium Chloride Elixir 6.67 meq 5 ml.240 ml.) 

3 ก.ค 2563 อ่าน
481

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 6 รายการ (Ceftriaxone 1 gm. Inj.,Water for inj, 10 ml.,Tranexamic acid  inj.,Itraconazole 100 mg capsule,Vitamin K1mg1 ml.Omeprazole inj)

3 ก.ค 2563 อ่าน
482

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ Gauze pad 3 x 3 100 ชิ้นห่อ)

3 ก.ค 2563 อ่าน
483

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ (Injection plug และ Blood set)

3 ก.ค 2563 อ่าน
484

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ (IV.catheter no.20 x 1,Glove n0.L disp,Glove n0.S disp,IV.catheter no.24 Syringe 20 ml.disp.) 

3 ก.ค 2563 อ่าน
485

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6 รายการ 

3 ก.ค 2563 อ่าน
486

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Alfacalcidol 0.25 mg tablet)

26 มิ.ย. 2563 อ่าน
487

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Clotrimazole cr 5 gm).

26 มิ.ย. 2563 อ่าน
488

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Clobetasol cream 0.05 % Cr. 500 gmและ Ibuprofen 400 mg. tab.)

26 มิ.ย. 2563 อ่าน
489

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Nifedipine 20 mg tablet และ Isosorbide dinitrate 5 mg. Subligual tablet)

26 มิ.ย. 2563 อ่าน
490

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (Phenytoin 50 mg. Tablet,Theophyllin  200 mg. tablet และ Ceftriaxone 1 gm. Inj.)

26 มิ.ย. 2563 อ่าน
491

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (Sulfamethoxazole 200 mg + trimethoprim 40 mg suspension 60 ml.,Digoxin 0.25 mg.tab.และ Propanolol 40 mg tablet ) 

26 มิ.ย. 2563 อ่าน
492

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 5 รายการ (Fentanyl  inj. 2 ml.,Morphine 10 mg MST tablet,Morphine  Inj,Morphine syrup และ Midazolam inj.)

26 มิ.ย. 2563 อ่าน
493

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 6 รายการ (Vancomycin inj.,Thiopental  inj.,Silver cream.๕๐๐ gm.,Sodium Valproate 200 mg.tab.,Meropenem inj.และ Suxamethonium.Inj)

26 มิ.ย. 2563 อ่าน
494

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัฑณ์มิใช่ยา 1 รายการ (สำลีก้อนเล็ก 0.35 กรัม)

26 มิ.ย. 2563 อ่าน
495

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัฑณ์มิใช่ยา 4 รายการ 

26 มิ.ย. 2563 อ่าน
496

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัฑณ์มิใช่ยา 5 รายการ

26 มิ.ย. 2563 อ่าน
497

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Fluoxetin 20 mg cap)

22 มิ.ย. 2563 อ่าน
498

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Medroxyprogesterone 75 mg 3 ml.inj.)

22 มิ.ย. 2563 อ่าน
499

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Sodium Valproate 500 mg. tab.)

22 มิ.ย. 2563 อ่าน
500

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (D 5 W 500 ml. และ Sterile Water for injection  1000 ml.)

22 มิ.ย. 2563 อ่าน
501

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Sodium Chloride Enema 100 ml.และ Multivitamin syrup 60 ml.)

22 มิ.ย. 2563 อ่าน
502

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ ((Tranexamic acid 250 mg inj.,Vitamin K1 1 mg1 ml.inj.,Thiopental 1 gm inj.และ Omeprazole 40 mg.inj.))

22 มิ.ย. 2563 อ่าน
503

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 14 รายการ (องค์การเภสัชกรรม)

22 มิ.ย. 2563 อ่าน
504

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ (injection plug และ Blood set)  

22 มิ.ย. 2563 อ่าน
505

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ ((Glove n0.L disp,Glove n0.S disp,Cotton stick No. S 100 อัน และ IV.catheter no.20 x 1 14))

22 มิ.ย. 2563 อ่าน
506

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ (Syringe 50 ml. Irrigate disp. ,Foley catheter no.14,Foley catheter no.18, Sterile glove no.6.5)

22 มิ.ย. 2563 อ่าน
507

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Cefazolin 1 gm.inj.)

22 มิ.ย. 2563 อ่าน
508

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Cefixime 100 mg capsule)

22 มิ.ย. 2563 อ่าน
509

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Cyanocobalamin 100 mcg tab (Vit b 12 ))

22 มิ.ย. 2563 อ่าน
510

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Diptheria +Tetanus vaccine 0.5 ml.inj single dose)

22 มิ.ย. 2563 อ่าน
511

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Estrogen 0.3 + levonorgestrel 0.15 mg tab 28 เม็ด)

22 มิ.ย. 2563 อ่าน
512

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Etorocoxib 60 mg tablet)

22 มิ.ย. 2563 อ่าน
513

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Magnesium Sulfate 50% 2 ml.)

22 มิ.ย. 2563 อ่าน
514

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Salmeterol+Fluticasone 25125 in 120 dose Evohaler)

22 มิ.ย. 2563 อ่าน
515

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (0.9% NSS 1000 ml. IV.และ Sterile Water Irrigate 1000 ml.)

22 มิ.ย. 2563 อ่าน
516

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (0.9% NSS 1000 ml. IV.และ Sterile Water Irrigate 1000 ml.)

22 มิ.ย. 2563 อ่าน
517

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Medroxyprogesterone 75 mg3 ml.,Vitamin B 1 100mg. inj.และ Dextrose 50% 50 ml.))

22 มิ.ย. 2563 อ่าน
518

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (Oxytocin inj. 100 U ml.inj.,Clotrimazole 100mg.Vaginal Tab.,Methylergometrin inj. 0.2mgml.1 ml.))

22 มิ.ย. 2563 อ่าน
519

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ (Methotrexate 2.5 mg. tab.,Silver Sulfadiazine cream.25 gm.,Clindamycin 600 mg 4 ml..และPotassium Chloride inj. 20 meq10 ml.)

22 มิ.ย. 2563 อ่าน
520

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 5 รายการ (Ofloxacin 200 mg tablet,Acyclovir 400 mg tablet,Hydralazine 25 mg. Tab.,Clonazepam 0.5 mg tablet และ Metoprolol 100 mg)

22 มิ.ย. 2563 อ่าน
521

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide + simethicone susp. 240 ml.)

15 มิ.ย. 2563 อ่าน
522

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Hydrocortisone 7.5 mg + Zinc Oxide 250 mg  rectal suppository)

15 มิ.ย. 2563 อ่าน
523

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Sevoflorane 250 ml inj.)

15 มิ.ย. 2563 อ่าน
524

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Furosemide 500mg. Tab. และ Acetylcysteine 200mg. Powder.)

15 มิ.ย. 2563 อ่าน
525

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Propylthiouracil 50 mg. Tablet และ Senoside 7.5 mg tablet)

15 มิ.ย. 2563 อ่าน
526

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Vitamin B complex tab.(ED) และ HCTZ + Amiloride (50 mg+5 mg) tablet)

15 มิ.ย. 2563 อ่าน
527

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ (Set microdrip)

15 มิ.ย. 2563 อ่าน
528

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ (Syringe 10 ml.disp) 

15 มิ.ย. 2563 อ่าน
529

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ (เข็ม no21 x1.5 disp,เข็ม no25 x 1 disp และ เข็ม no.25 x 1 disp)

15 มิ.ย. 2563 อ่าน
530

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5 รายการ 

15 มิ.ย. 2563 อ่าน
531

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Fenoterol+Ipratopium MDI with spacer 200 dose)

5 มิ.ย. 2563 อ่าน
532

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Povidone iodine Scrub  7.5 % 450 ml.)

5 มิ.ย. 2563 อ่าน
533

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Thioridazine 50 mg tablet)

5 มิ.ย. 2563 อ่าน
534

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Lorazepam 0.5 mg. tab. และSod.bicarbonate 7.5 % inj.50 ml. )

5 มิ.ย. 2563 อ่าน
535

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ (Set Microdrip)

5 มิ.ย. 2563 อ่าน
536

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ (สำลีก้อนเล็ก 0.35 กรัมต่อก้อน 450 กรัม)

5 มิ.ย. 2563 อ่าน
537

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา6รายการ 

5 มิ.ย. 2563 อ่าน
538

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Amphotericin B 50 mg )

5 มิ.ย. 2563 อ่าน
539

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Bupivacaine spinal heavy 5 mgml.inj 4 ml.)

5 มิ.ย. 2563 อ่าน
540

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Carvedilol 6.25 mg.tablet)

5 มิ.ย. 2563 อ่าน
541

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Etonogestrel 68 mg Implant และ Ceftazidime 1 g inj.)

5 มิ.ย. 2563 อ่าน
542

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Etoricoxib 60 mg. tab. และ Fenofibrate 300 mg. Cap)

5 มิ.ย. 2563 อ่าน
543

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Glipizide 5 mg.tab.และHydralazine 25 mg. Tab.)

5 มิ.ย. 2563 อ่าน
544

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Hepatitis B vacine 20 mcgV และ Diptheria +Tetanus vaccine 0.5 ml.inj single dose)

5 มิ.ย. 2563 อ่าน
545

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ (Warfarin 3 mg.tab.,Warfarin 2 mg.tab.,Zinc Oxide 7.5% cream 25 gm.และ Thyroxin 0.1 mg  tab.))

5 มิ.ย. 2563 อ่าน
546

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Methimazole 5 mg tablet)

3 มิ.ย. 2563 อ่าน
547

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Fluoxetin 20 mg cap)

22 พ.ค. 2563 อ่าน
548

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Medroxyprogesterone 75 mg 3 ml.inj.)

22 พ.ค. 2563 อ่าน
549

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Sodium Valproate 500 mg. tab.)

22 พ.ค. 2563 อ่าน
550

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (D 5 W 500 ml. และ Sterile Water for injection  1000 ml.)

22 พ.ค. 2563 อ่าน
551

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Sodium Chloride Enema 100 ml.และ Multivitamin syrup 60 ml.)

22 พ.ค. 2563 อ่าน
552

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ ((Tranexamic acid 250 mg inj.,Vitamin K1 1 mg1 ml.inj.,Thiopental 1 gm inj.และ Omeprazole 40 mg.inj.))

22 พ.ค. 2563 อ่าน
553

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 14 รายการ (องค์การเภสัชกรรม)

22 พ.ค. 2563 อ่าน
554

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ (Elastic bandage 4 นิ้ว และ Elastic bandage 6 นิ้ว)  

22 พ.ค. 2563 อ่าน
555

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ (injection plug และ Blood set)  

22 พ.ค. 2563 อ่าน
556

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ ((Glove n0.L disp,Glove n0.S disp,Cotton stick No. S 100 อัน และ IV.catheter no.20 x 1 14))

22 พ.ค. 2563 อ่าน
557

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ (Syringe 50 ml. Irrigate disp. ,Foley catheter no.14,Foley catheter no.18, Sterile glove no.6.5)

22 พ.ค. 2563 อ่าน
558

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Amoxyclav 1.2 gm inj)

19 พ.ค. 2563 อ่าน
559

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Ceftriaxone 1 gm.)

19 พ.ค. 2563 อ่าน
560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Medroxyprogesterone acetate5 mgtablet)

19 พ.ค. 2563 อ่าน
561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Ampicillin 500 gm.และTriamcinolone 10 mgml.)

19 พ.ค. 2563 อ่าน
562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Estrogen 0.3 + levonorgestrel 0.15 mg tab 28 เม็ด และ Antazolin+Tetryzolin Eye drop 10 ml.)

19 พ.ค. 2563 อ่าน
563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Isosorbide dinitrate 5 mg. Subligual  tablet และ Atenolol 50 mg tablet)

19 พ.ค. 2563 อ่าน
564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Betahistin 12 mg tablet)

19 พ.ค. 2563 อ่าน
565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Lorazepam 1 mg tablet)

19 พ.ค. 2563 อ่าน
566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Haloperidol 0.5 mgtablet และ Haloperidol 2mg.15ml.)

19 พ.ค. 2563 อ่าน
567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Amlodipine 10 mg tablet)

7 พ.ค. 2563 อ่าน
568

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ (Gauze pad 3x3 100 ชิ้นห่อ และ Gauze pad 2x2 100 ชิ้นห่อ)

7 พ.ค. 2563 อ่าน
569

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ

7 พ.ค. 2563 อ่าน
570

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา 1 รายการ (Ethambutol 50 mg tablet)

7 พ.ค. 2563 อ่าน
571

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา 2 รายการ 

7 พ.ค. 2563 อ่าน
572

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (0.9 % NSS 1000 ml.Irrigate)

7 พ.ค. 2563 อ่าน
573

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Colistinmethte soduim 150 mg inj.)

7 พ.ค. 2563 อ่าน
574

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Fluoxetin 20 mg cap)

7 พ.ค. 2563 อ่าน
575

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Sodium Valproate 500 mg. tab.)

7 พ.ค. 2563 อ่าน
576

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อม)

7 พ.ค. 2563 อ่าน
577

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ  (Enalapril 5 mg. tab.และ Clonazepam 2 mg. Tab.)

7 พ.ค. 2563 อ่าน
578

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Dapsone 100 mg tablet และPotassium chloride 500 mg tablet )

7 พ.ค. 2563 อ่าน
579

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (0.45 % NSS 1000 ml.,0.9% NSS 100 ml.และ D 5 W 1000 ml.)

7 พ.ค. 2563 อ่าน
580

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 14 รายการ

7 พ.ค. 2563 อ่าน
581

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Betahistin 12 mg tablet)

7 พ.ค. 2563 อ่าน
582

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Lorazepam 1 mg tablet)

7 พ.ค. 2563 อ่าน
583

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Lorazepam 1 mg tablet)

7 พ.ค. 2563 อ่าน
584

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Haloperidol 0.5 mgtablet และ Haloperidol 2mg.15ml.)

7 พ.ค. 2563 อ่าน
585

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Simethicone 80 mg. Tablet และ Amoxycillin + clavulanic acid 1 gm tablet)

7 พ.ค. 2563 อ่าน
586

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (Multivitamin syrup 60 ml.,Sodium Chloride Enema 20 ml.และ Ferrous fumarate 200 mg. tab.) 

7 พ.ค. 2563 อ่าน
587

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดชื้อรถตู้พยาบาล

29 เม.ย. 2563 อ่าน
588

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Amlodipine 5 mg tablet)

22 เม.ย. 2563 อ่าน
589

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (amlodipine 10 mg tablet)

22 เม.ย. 2563 อ่าน
590

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Cyanocobalamin 100 mcg tab (Vit b 12 )

22 เม.ย. 2563 อ่าน
591

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Doxazocin 2 mg tab)

22 เม.ย. 2563 อ่าน
592

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Manidipine 20 mg tablet)

22 เม.ย. 2563 อ่าน
593

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (ORS ผู้ใหญ่100 ซอง)

22 เม.ย. 2563 อ่าน
594

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Sevoflorane 250 ml inj.)

22 เม.ย. 2563 อ่าน
595

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (ฟ้าทะลายโจร แคปซูล)

22 เม.ย. 2563 อ่าน
596

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ ((Ranitidine inj. 50 mg2 ml.,Cefdinir 125 mg dry syrup 30 ml.และCefixime 100 mg capsule) )

22 เม.ย. 2563 อ่าน
597

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (Vitamin C 100 mg.tab.,CPM 4 mg tablet และ Sodium Bicarbonate 300 mg.tab. )

22 เม.ย. 2563 อ่าน
598

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ (Clozapine 100 mg tablet,Colchicin 0.6 mg tablet,Verapamil 40 mg tablet และ Tolperisone 50 mg tablet)

22 เม.ย. 2563 อ่าน
599

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ (Fexofenadine 60 mg tablet,Propylthioracil 50 mg. Tablet,Warfarin 5 mg.tab.และ Senoside 7.5 mg tablet)

22 เม.ย. 2563 อ่าน
600

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 19 รายการ 

22 เม.ย. 2563 อ่าน
601

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Conjugated estrogen 0.625 mg tablet)

9 เม.ย. 2563 อ่าน
602

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ ( Dimenhydrinate 50 mgml. และ Trazodone 50 mg tablet.)

9 เม.ย. 2563 อ่าน
603

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Doxycycline 100mg capsule. และ Hydrogen peroxide 20% 450ml. solution)

9 เม.ย. 2563 อ่าน
604

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Insulin 7030 10 ml.100 Uml. 10 ml. และ Insulin NPH 10 ml.100 Uml.10 ml. )

9 เม.ย. 2563 อ่าน
605

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Lactulose 66.70gm. 100 ml.Syrup และ Hyoscine 5 mg5 ml.syr. 30 ml.,)

9 เม.ย. 2563 อ่าน
606

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Lithium carbonate 300 mg. Cap. และ Carbamazepine 200 mg tablet)

9 เม.ย. 2563 อ่าน
607

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Norethisterone 5 mg. tablet และClotrimazole 10 mg trochc tab. )

9 เม.ย. 2563 อ่าน
608

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ (Spironolactone 25 mg tablet,Methyldopa 250 mg tablet,Clozapine 25 mg.tab และ Ciprofloxacin 250 mg tablet)

9 เม.ย. 2563 อ่าน
609

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 5 รายการ (Pethidine 50mgml.,Morphine 10 mg MST tablet,Morphine sulfate oral solution,Ketamin inj. 50 mgและ Alprazolam 0.25 mg tablet

9 เม.ย. 2563 อ่าน
610

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อมิใช่ยา 1 รายการ (Blood set)

7 เม.ย. 2563 อ่าน
611

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อมิใช่ยา 1 รายการ (Extension tube)

7 เม.ย. 2563 อ่าน
612

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อมิใช่ยา 1 รายการ (สำลีก้อน 1.4 กรัม)

7 เม.ย. 2563 อ่าน
613

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อมิใช่ยา 2 รายการ (Oxygen cannular ทารก (Inflant) และOxygen cannular ผู้ใหญ่ )

7 เม.ย. 2563 อ่าน
614

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อมิใช่ยา 2 รายการ (Syringe 50 ml. disp.30 อัน และ Needle no.23 x1.5 disp. )

7 เม.ย. 2563 อ่าน
615

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Amlodipine 5 mg tablet)

7 เม.ย. 2563 อ่าน
616

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Amlodipine 10 mg tablet)

7 เม.ย. 2563 อ่าน
617

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Analgesic cream 25 gm.)

7 เม.ย. 2563 อ่าน
618

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6 รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบมา)

7 เม.ย. 2563 อ่าน
619

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Azithromycin 200 mg5 ml. in 15 ml.)

31 มี.ค. 2563 อ่าน
620

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Cetirizine 10 mg tab)

31 มี.ค. 2563 อ่าน
621

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Dextrose 50 % 50 ml.)

31 มี.ค. 2563 อ่าน
622

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Enalapril 20 mg)

31 มี.ค. 2563 อ่าน
623

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Hydroxychloroquine 200 mg.tab.)

31 มี.ค. 2563 อ่าน
624

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Methimazole 50 mg)

31 มี.ค. 2563 อ่าน
625

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Oxytocin inj. 100 U ml.inj.)

31 มี.ค. 2563 อ่าน
626

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Tranexamic 500 mg cap )

31 มี.ค. 2563 อ่าน
627

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Vit  b 6 50 mg tablet)

31 มี.ค. 2563 อ่าน
628

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Acetate Ringer Solution 1000 ml.และ D-5 -W 100 ml. )

31 มี.ค. 2563 อ่าน
629

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Atenolol 50 mg และ Nifedipine20 mg tablet)

31 มี.ค. 2563 อ่าน
630

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Atorvastatin 40 mg tablet และCalcium carbonate 835 mg.tab.) 

31 มี.ค. 2563 อ่าน
631

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Dipotasium Chlorazepate 5 mg.cap.และ Albendazole  200 mg5 ml. 10 ml.)

31 มี.ค. 2563 อ่าน
632

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Furosemide 250 mg25 ml.inj และ Alfacalcidol 0.25 mcg tablet )

31 มี.ค. 2563 อ่าน
633

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Gemfibrozil 300 mg capsule และClonazepam 0.5 mg tablet)

31 มี.ค. 2563 อ่าน
634

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Insulin 7030 100 Uml. 3 ml.pen และ Insulin NPH 100 Uml. 3 ml. pen)

31 มี.ค. 2563 อ่าน
635

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Triamcinolone acetonide oral paste 0.1%  1 gm และ White soft parafin 450 gm)

31 มี.ค. 2563 อ่าน
636

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (ไพลจีซาล และ เพชรสังฆาต แคปซูล )

31 มี.ค. 2563 อ่าน
637

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (Aminoleban 500 ml.IV,Fluticasone  Furoate Nasal Spray 120 dose และ Theophyllin 200 mg. Tablet )

31 มี.ค. 2563 อ่าน
638

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (Amoxicillin 250 mg5ml syr.60 ml.,Tetracaine eye drop 0.5 % 15 ml. และHyoscine 10  mg. tablet) 

31 มี.ค. 2563 อ่าน
639

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (Vitamine B comple,Glipizide 5 mg และ Hydroxyzine 10 mg tab )

31 มี.ค. 2563 อ่าน
640

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ (Diclofenac 25 mg tablet ,Ferrous fumarate drop .,Hydroxymethycellulose Eye drop .และ Vitamin B1 100 mg tablet)

31 มี.ค. 2563 อ่าน
641

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ (Etoricoxib 60 mg. tab.,Monteleukast 10 mg. tab.,Levodopar+Carbidopa 25025 mg tablet และ Fenofibrate 300 mg. cap)

31 มี.ค. 2563 อ่าน
642

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 4 รายการ (องค์การเภสัช)

31 มี.ค. 2563 อ่าน
643

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 9 รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบมา)

31 มี.ค. 2563 อ่าน
644

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 12 รายการ (องค์การเภสัช)

31 มี.ค. 2563 อ่าน
645

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Medroxyprogesterone 150 mg 3 ml.inj. )

17 มี.ค. 2563 อ่าน
646

ประกาศผู้ชนะการซื้อยา 1 รายการ (Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide + simethicone susp.250 ml.)

17 มี.ค. 2563 อ่าน
647

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา 2 รายการ (Paracetamol 100 mg1 ml. Drop และ Antazolin+Tetryzolin Eye drop 10 ml.)

17 มี.ค. 2563 อ่าน
648

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 1 รายการ (Dicloxacillin dry.syrup 62.5 mg5 ml.) 

17 มี.ค. 2563 อ่าน
649

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 1 รายการ (Diptheria +Tetanus vaccine 0.5 ml.inj single dose )

17 มี.ค. 2563 อ่าน
650

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 1 รายการ (Hydrocortisone  rectal suppository)

17 มี.ค. 2563 อ่าน
651

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 1 รายการ (Sodium Valproate 500 mg. tab.)

17 มี.ค. 2563 อ่าน
652

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ (Acetylcysteine 200mg. Powder และ Cetirizine 10 mg. Tab.)

17 มี.ค. 2563 อ่าน
653

ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ (Spironolactone 100 mg tablet และ Carvedilol 6.25 mg.tab.)

17 มี.ค. 2563 อ่าน
654

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 5 รายการ (Haloperidol 2 mgml. 15 ml.,Mianserine 20 mg tablet,Verapamil 40 mg tablet,Hydralazine 25 mg. Tab. และ Metoprolol 100 mg tablet )

17 มี.ค. 2563 อ่าน
655

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ (Sterile glove no.7.5 และ Sterile glove no.7)  

17 มี.ค. 2563 อ่าน
656

ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 3 รายการ (CPM syrup,Salbutamol 2 mg tablet และ Dimenhydrinate 50 mg tablet)

17 มี.ค. 2563 อ่าน
657

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ยา 1 รายการ (Clotirmazole 1% w/w 5gm.cream)

5 มี.ค. 2563 อ่าน
658

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ยา 3 รายการ (Bupivacaine spinal heavy 5 mg/ml. inj 4 ml,Salbutamol 100 mcg/dose in 200 dose MDI และ Ipratopium + Fenoteraol forte 4 ml. in nebule (12.5 mg+31.25 mg)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 มี.ค. 2563 อ่าน
659

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ยา 2 รายการ (Fosfomycin 4 gm inj. และ Manidipine 20 mg tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 มี.ค. 2563 อ่าน
660

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อ ยา 3 รายการ (Povidone iodine Scrub 7.5% 450 ml,Brompheniramine+phenylephrine (4 mg + 15 mg ) tab และ Cotrimoxazole Forte 800 mg/160 mg tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 มี.ค. 2563 อ่าน
661

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ยา 2 รายการ (Cyanocobalamin 100 mg tab (Vit B12) และ Chlorhexidine 20% w/v cream 100 gm) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 มี.ค. 2563 อ่าน
662

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ (Glove no.S disp., Glove no.M disp. และ Glove no.L disp.)

5 มี.ค. 2563 อ่าน
663

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ (Set IV infusion 20 drop/min,Gauze pad 3x4",Needle no.25x5/8" disp. และ Needle no.21x1.5" disp.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 มี.ค. 2563 อ่าน
664

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ยา 2 รายการ (Ibuprofen 400 mg.tab. และ Calciumcarbonate 1.5 gm.Tab.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 มี.ค. 2563 อ่าน
665

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ยา 1 รายการ (Multivitamin syrup 60 ml.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 มี.ค. 2563 อ่าน
666

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ยา 2 รายการ (Lithium carbonate 300 mg. Cap. และ Essiver tablet (Essential Phospholipids ) 175 mg + Vit B อื่น ๆ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 มี.ค. 2563 อ่าน
667

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ยา 2 รายการ (Atorvastatin 40 mg tablet และ Spironolactone 25 mg tablet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 มี.ค. 2563 อ่าน
668

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ยา 1 รายการ (ORS เด็ก 100 ซอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 มี.ค. 2563 อ่าน
669

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ยา 1 รายการ (Doxazocin 2 mg.tab.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 มี.ค. 2563 อ่าน
670

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ยา 3 รายการ (Dimenhydrinate 50 mg/ml.,Trazodone 50 mg tablet. และ Cefazolin 1 gm inj.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 มี.ค. 2563 อ่าน
671

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ยา 4 รายการ (Calcium polystyrene powder 5 gm.,Phenytoin 50 mg. Tablet,Piperacillin 4.0 gm+Tazobactam  0.5 mg inj. และ Norepinephrine bitartrate 4 mg/4 ml.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 มี.ค. 2563 อ่าน
672

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ยา 1 รายการ (ฟ้าทะลายโจร แคปซูล 350 mg capsule) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 มี.ค. 2563 อ่าน
673

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ยา 5 รายการ (Dextromethorphan 15 mg. tab.,Amiloride+HCTZ (5+50) tab.,Tramadol 50 mg capsule, Potassium Chloride Elixir 6.67 meq/5 ml.240 ml. และ Chlohexidine 4% 450 ml.scrub มีหัวปั้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 มี.ค. 2563 อ่าน
674

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ยา 1 รายการ (Fluoxetin 20 mg.cap) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มี.ค. 2563 อ่าน
675

ประการผู้ชนะ การเสนอราคา เวชภัณฑ์มิใช่ 2 รายการ(สำลีม้วน 450 gm สำลีก้อนเล็ก 0.35 กรัมต่อก้อน 450 กรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มี.ค. 2563 อ่าน
676

ประกาศฃผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ  (Syinge 10 ml. disp) โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

4 มี.ค. 2563 อ่าน
677

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ (Set IV infusion 20 drop/min) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มี.ค. 2563 อ่าน
678

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4 รายการ (Foley catheter no.14,foleycatheter no.16,set พ่นยา เด็ก และ set พ่นยา ผู้ใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มี.ค. 2563 อ่าน
679

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7 รายการ (NG tube no.8 สั้น, Urine Bag เทล่าง, ไม้กดลิ้น, VI,"catheter no.22 x 1",IV.catheter no.24 50 ชิ้น/ก และตลับ 30 gm.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มี.ค. 2563 อ่าน
680

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ยา 3 รายการ (Paracetamol 300 mg/2 ml.inj.,Ampicillin 1 gm. inj. และ Tramadol 100 mg/2 ml. inj) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มี.ค. 2563 อ่าน
681

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ยา 3 รายการ  (Propanolol 40 mg tablet,Carvedilol 25 mg tablet และ Digoxin 0.25 mg.tab. ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มี.ค. 2563 อ่าน
682

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ยา 3 รายการ (D5 S/3 500 ml.,D 5 S/2 1000 ml. และ Sterile Water Irrigate 1000 ml.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มี.ค. 2563 อ่าน
683

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ยา 1 รายการ (Aluminium Hydroxide 500 mg.tab.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มี.ค. 2563 อ่าน
684

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัฑณ์มิใช่ยา 1 รายการ (Needle no.18 x 1 1.5 disp.)

23 ก.พ. 2563 อ่าน
685

1 มี.ค. 2562 อ่าน
686

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ (NG tube no.16 และ NG tube no.18)

19 เม.ย. 745 อ่าน
687

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ (Syringe 50 U0.5 ml.และ Syringe infusion 20 drop.)

30 พ.ย. 542 อ่าน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน