ITA 2566

MOIT.10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

ไตรมาสที่ 2 (สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน)

     1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

     2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนรอบ 6เดือน(1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)

          2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

          2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

ไตรมาสที่ 4 (สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 12 เดือน)

     1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

     2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนรอบ 12 เดือน(1 เมษายน 2566-31 สิงหาคม 2566)

          2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

          2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน