ITA 2566

MOIT.5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. การเผยแพร่ข้อมูลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ตามแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1)

     ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2565-ธันวาคม 2565

          1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1

          2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร. 1)

              - ตุลาคม 2565

              - พฤศจิกายน 2565

               - ธันวาคม 2565

          3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

     ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566-มีนาคม 2566

          1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2

          2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

              - มกราคม 2566

              - กุมภาพันธ์ 2566

              - มีนาคม 2566

          3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

     ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2566-มิถุนายน 2566

          1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 3

          2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

              ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2566-มิถุนายน 2566

          3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

     ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566-กันยายน 2566

          1. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 4

          2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

              ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2566-กันยายน 2566

          3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

2. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน(แบบ สขร. 1)