KNOWLEDGE MANAGEMENT

การพัฒนาคุณภาพขั้นเริ่มๆ

ในช่วงโควิด ระบาด ตั้งแต่ แรกเริ่มจนกระทั่งถึง ตอนที่เร่งระดมฉีดวัคซีน  ทำให้พบว่า งานพัฒนาคุณภาพ ที่ดูเหมือนจะมาก ได้ถูกตัดทอนลงเหลือสสิ่งที่จำเป้นที่จะดำเนินอยู่ คือ เรื่องการทบทวนอุบัติการณ์ หรือ ทบทวน ต่างๆ แล้วเอามาพัฒนาต่อไป .. ทำเรื่องนี้ให้ต่อเนื่อง ลามไปถึงระบบต่างๆ ที่เรื่องจะไปเกี่ยวข้อง ผมคิดว่าทำเรื่องนี้เหนียวแน่น การัพัฒนาคุณภาพจะดำเนินการต่อไป ได้

ประเด้นสองที่ยังคงเหลือคือ การปรับลแก้ตามมาตรฐานย เอามาตรฐฐานมาตั้งแต่ แล้วดูบริบท จังหวะว่าควรทำอะไรตรงไหนอย่างไร แล้วเพ่มความสมอดคล้องกับข้อเสนอแนะต่างๆ สิ่งทน้จะช่วยยกระดับต่อไปอีก 

ประเด็นที่สาม คือ การแก้ปัญหา การติดตามตัวชี้วัด ตามปัญหาที่เราพบเจอ การทำตามเข็มมุ่ง แผนยุทธสาสตร์ ต่างๆ 


2021-06-09 11:08:42

สราวุธ สุพรรณพิทัักษ์

Back