KNOWLEDGE MANAGEMENT

เชิญชวนกันบันทึกความรู้เพื่อแบ่งปัน

จาก12แผนแม่บทการพัฒนาคุณภาพ ในแผนแม่บทเรื่อง HA school.. ขณะนี้ได่เพิ่มเติมไปในเรื่อง KM ให้อยู่ในหัวข้อนี้ร่วมด้วย.. กิจกรรทเบื้องต้นง่ายๆ คือ ชวนกันยันทึก ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลากร ลงผ่านหน้าเวบนนี้นะครับ เพื่อสร้างแหล่งความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนในรพ. ที่เขาเรียกกันว่า tacit knowledge.... ลองดูนะครับ..

 


2020-07-19 13:36:42

สราวุธ สุพรรณพิทักษ์

Back