นโยบายของผู้บริหาร

.

      

 นายบดินทร์  จักรแก้ว

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหางดง

"ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์แห่งชาติ 20 ปี

(ด้านสาธารณสุข) ขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร MOPH

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

ระบบสุขภาพยั่งยืน"