สขร.1 งานทันตกรรม

ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน
1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2566 ฝ่ายทันตสาธารณสุข เดือนพฤษภาคม 2566

25 พ.ค. 2566 อ่าน
2

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2566 ฝ่ายทันตสาธารณสุข เดือนเมษยน 2566

22 เม.ย. 2566 อ่าน
3

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2566 ฝ่ายทันตสาธารณสุข เดือน มี.ค.2566

16 มี.ค. 2566 อ่าน
4

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2566 ฝ่ายทันตสาธารณสุข เดือน กพ. 2566

2 มี.ค. 2566 อ่าน
5

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2566 ฝ่ายทันตสาธารณสุข เดือน มค. 2566

2 ก.พ. 2566 อ่าน
6

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2565 ฝ่ายทันตสาธารณสุข เดือน ต.ค. 2565

6 ธ.ค. 2565 อ่าน
7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2566 ฝ่ายทันตสาธารณสุข เดือน พ.ย.2565

6 ธ.ค. 2565 อ่าน
8

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2565 ฝ่ายทันตสาธารณสุข เดือน ก.ย. 2565

29 ก.ย. 2565 อ่าน
9

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2565 ฝ่ายทันตสาธารณสุข 1-9 ก.ย. 2565

8 ก.ย. 2565 อ่าน
10

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2565 ฝ่ายทันตสาธารณสุข เดือน ส.ค. 2565

1 ก.ย. 2565 อ่าน
11

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2565 ฝ่ายทันตสาธารณสุข เดือน ก.ค. 2565

26 ส.ค. 2565 อ่าน
12

สรุปผลการดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2565 ฝ่ายทันตสาธารณสุข วันที่ 1-20 มิถุนายน 2565

16 มิ.ย. 2565 อ่าน
13

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2565 ฝ่ายทันตสาธารณสุข เดือน เม.ย 2565

2 พ.ค. 2565 อ่าน
14

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2565 ฝ่ายทันตสาธารณสุข เดือน มี.ค. 2565

26 เม.ย. 2565 อ่าน
15

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2565 ฝ่ายทันตสาธารณสุข เดือน ก.พ. 2565

25 ก.พ. 2565 อ่าน
16

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564 ฝ่ายทันตสาธารณสุข เดือน ม.ค. 2565

3 ม.ค. 2565 อ่าน
17

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564 ฝ่ายทันตสาธารณสุข เดือน ธ.ค. 2564

21 ธ.ค. 2564 อ่าน
18

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564 ฝ่ายทันตสาธารณสุข เดือน ต.ค. 2564

15 พ.ย. 2564 อ่าน
19

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564 ฝ่ายทันตสาธารณสุข เดือน ก.ย. 2564

30 ก.ย. 2564 อ่าน
20

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564 ฝ่ายทันตสาธารณสุข เดือน ก.ค. 2564

24 ส.ค. 2564 อ่าน
21

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564 ฝ่ายทันตสาธารณสุข เดือน ส.ค. 2564

24 ส.ค. 2564 อ่าน
22

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564 ฝ่ายทันตสาธารณสุข เดือน มิ.ย. 2564

1 ก.ค 2564 อ่าน
23

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564 ฝ่ายทันตสาธารณสุข เดือน เม.ย. 2564

14 มิ.ย. 2564 อ่าน
24

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564 ฝ่ายทันตสาธารณสุข เดือน พ.ค. 2564

14 มิ.ย. 2564 อ่าน
25

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564 ฝ่ายทันตสาธารณสุข เดือน มี.ค. 2564

2 เม.ย. 2564 อ่าน
26

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564 ฝ่ายทันตสาธารณสุข เดือน กพ. 2564

5 มี.ค. 2564 อ่าน
27

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564 ฝ่ายทันตสาธารณสุข วันที่ 1-31 ม.ค. 2564

1 ก.พ. 2564 อ่าน
28

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2563 ฝ่ายทันตสาธารณสุข วันที่ 1 ธันวาคม 2563-31 ธันวาคม 2563

18 ธ.ค. 2563 อ่าน
29

สรุปผลการดาเนิน การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2563 ฝ่ายทันตสาธารณสุข วันที่ 1กันยายน 2563-30 กันยายน 2563

2 ธ.ค. 2563 อ่าน
30

สรุป ผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2563 ฝ่ายทันตสาธารณสุข วันที่ 1 ตุลาคม 2563- 31ตุลาคม 2563

2 ธ.ค. 2563 อ่าน
31

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2563 ฝ่ายทันตสาธารณสุข วันที่..1 พฤศจิกายน 2563- 30 พฤศจิกายน 2563

2 ธ.ค. 2563 อ่าน
32

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2563

1 ก.ย. 2563 อ่าน
33

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2563 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563

1 ก.ย. 2563 อ่าน
34

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2563 ฝ่ายทันตสาธารณสุข วันที่ 1 พฤษภาคม 2563-31 พฤษภาคม 2563

2 ก.ค 2563 อ่าน
35

แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ทันตกรรม

5 มิ.ย. 2563 อ่าน
36

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายทันตสาธารณสุข วันที่..1 มกราคม 2563-31 มกราคม 2563

7 พ.ค. 2563 อ่าน
37

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายทันตสาธารณสุข วันที่..1 กุมภาพันธ์ 2563-28 กุมภาพันธ์ 2563

7 พ.ค. 2563 อ่าน
38

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายทันตสาธารณสุข วันที่..1 มีนาคม 2563-31 มีนาคม 2563

7 พ.ค. 2563 อ่าน
39

สรปุ ผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายทันตสาธารณสุข

26 ธ.ค. 2562 อ่าน
40

แบบ สขร 1  ประจำเดือนตุลาคม 2562

6 ธ.ค. 2562 อ่าน
41

แบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

30 ก.ย. 2562 อ่าน
42

แบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ทันตกรรม

19 ส.ค. 2562 อ่าน
43

แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ทันตกรรม

12 ก.ค 2562 อ่าน
44

แบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2562 ทันตกรรม

7 มิ.ย. 2562 อ่าน
45

แบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ทันตกรรม

7 มิ.ย. 2562 อ่าน
46

แบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2562 ทันตกรรม

15 พ.ค. 2562 อ่าน
47

แบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2562 ทันตกรรม

15 พ.ค. 2562 อ่าน
48

แบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ทันตกรรม

20 มี.ค. 2562 อ่าน
49

แบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ทันตกรรม

20 มี.ค. 2562 อ่าน
50

30 พ.ย. 2561 อ่าน
51

30 พ.ย. 2561 อ่าน
52

30 ต.ค. 2561 อ่าน
53

30 ต.ค. 2561 อ่าน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน