ประกาศจัดชื้อ

ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน
1

เผยแพร่แผรจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงานใช้จ้ายต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2564

19 ต.ค. 2563 อ่าน
2

การเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)

7 พ.ค. 2563 อ่าน
3

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

2 ธ.ค. 2562 อ่าน
4

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(งบดำเนินงาน) ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

21 พ.ย. 2562 อ่าน
5

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดชื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง

5 ต.ค. 2561 อ่าน
6

11 ต.ค. 2559 อ่าน
7

ประกาศจัดซื้อแผ่นทดสอบระดับน้ำตาล

21 ก.ค 2559 อ่าน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน