แผน

ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน
1

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลหางดง

20 ต.ค. 2564 อ่าน
2

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

7 ก.ย. 2564 อ่าน
3

เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา 

22 ก.พ. 2564 อ่าน
4

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลหางดง

28 ม.ค. 2564 อ่าน
5

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

12 ม.ค. 2564 อ่าน
6

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง(งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2564

1 ต.ค. 2563 อ่าน
7

แผนจัดซื้อวัสดุวิทย์ ปีงบประมาณ 2563 LAB

12 ธ.ค. 2562 อ่าน
8

แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ปี 2563 กลุ่มการ

12 ธ.ค. 2562 อ่าน
9

แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ปี2563 กลุ่มการ

12 ธ.ค. 2562 อ่าน
10

แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปี2563 กลุ่มการ

12 ธ.ค. 2562 อ่าน
11

แผนจัดซื้อ วัสดุทันตกรรม งบ 2563 กลุ่มงานทันตกรรม

12 ธ.ค. 2562 อ่าน
12

แผนจัดซื้อวัสดุคอม กลุ่มงานพัสดุ

12 ธ.ค. 2562 อ่าน
13

แผนจัดซื้อวัสดุงานบ้าน กลุ่มงานพัสดุ

12 ธ.ค. 2562 อ่าน
14

แผนจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง กลุ่มงานพัสดุ

12 ธ.ค. 2562 อ่าน
15

แผนจัดซื้อวัสดุทั่โฆษณา กลุ่มงานพัสดุ

12 ธ.ค. 2562 อ่าน
16

แผนจัดซื้อวัสดุบริโภค กลุ่มงานพัสดุ

12 ธ.ค. 2562 อ่าน
17

แผนจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า กลุ่มงานพัสดุ

12 ธ.ค. 2562 อ่าน
18

แผนจัดซื้อวัสดุยาน กลุ่มงานพัสดุ

12 ธ.ค. 2562 อ่าน
19

แผนจัดซื้อวัสดุสนง. กลุ่มงานพัสดุ

12 ธ.ค. 2562 อ่าน
20

แผนจัดซื้อวัสดุอื่นๆ กลุ่มงานพัสดุ

12 ธ.ค. 2562 อ่าน
21

แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจาปีงบประมาณ 2563 ฝ่ายเภสัชกรรม

12 ธ.ค. 2562 อ่าน
22

1 มี.ค. 2562 อ่าน
23

12 ต.ค. 2560 อ่าน
24

12 ต.ค. 2560 อ่าน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน