สรุปจัดชื้อ (ไตรมาส)/ปี

ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน
1

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2565 ประเภท เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 17 มีนาคม 2565 - 20 มิถุนายน 2565

8 ก.ค 2565 อ่าน
2

สรุป ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ประเภท วัสดุ ทัตกรรม ตั้งแต่ เดือน1 ตุลาคม 2564 - 20 มิถุนายน 2565

16 มิ.ย. 2565 อ่าน
3

สรุป ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2565 ประเภท วัสดุทันตกรรม

ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

18 มี.ค. 2565 อ่าน
4

สรุป ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2565 ประเภท วัสดุทันตกรรม

ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

3 ก.พ. 2565 อ่าน
5

สรุป ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2565 ประเภท พัสดุทั่วไป/พัสดุการแพทย์

ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

23 ธ.ค. 2564 อ่าน
6

สรุป ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2564 ประเภท เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2564 - 16 ธันวาคม 2565

22 ธ.ค. 2564 อ่าน
7

สรุป ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2564 ประเภท วัสดุทันตกรรม

ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

21 ธ.ค. 2564 อ่าน
8

สรุป ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2564 ประเภท วัสดุทันตกรรม 

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

30 ก.ย. 2564 อ่าน
9

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 11 มิถุนายน 2564 - 31 สิงหาคม 2564 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลหางดง

27 ส.ค. 2564 อ่าน
10

สรุป ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2564 ประเภท วัสดุทันตกรรม 

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564

24 ส.ค. 2564 อ่าน
11

สรุป ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2564 ประเภท วัสดุทันตกรรม 

ตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564

14 มิ.ย. 2564 อ่าน
12

สรุป ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2564 ประเภท เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

ตั้งแต่เดือน มีนายน 2564 - มิถุนายน 2564

11 มิ.ย. 2564 อ่าน
13

สรุป ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2564 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564

10 มิ.ย. 2564 อ่าน
14

สรุป ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 ประเภท วัสดุทันตกรรม 

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

2 เม.ย. 2564 อ่าน
15

สรุป ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 ประเภท วัสดุทันตกรรม 

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564

5 มี.ค. 2564 อ่าน
16

สรุป ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2564 ประเภท เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564

5 มี.ค. 2564 อ่าน
17

สรุป ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562 ประเภท วัสดุทันตกรรม 

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

18 ธ.ค. 2563 อ่าน
18

สรปุ ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 ประเภท วัสดทั่วไป เดือน ตลุาคม - ธ.ค. 2563 โรงพยาบาลหางดง

9 ธ.ค. 2563 อ่าน
19

สรุป ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564

4 ธ.ค. 2563 อ่าน
20

สรุปผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี 2564 ประเภท เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนตุลาคม 2563 - พฤศจิกายน 2563

3 ธ.ค. 2563 อ่าน
21

สรุปผลการดาเนิน การตามแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี 2563 ประเภท วัสดุทัตกรรม ตั้งแต่ เดือน ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 โรงพยาบาลหางดง

2 ธ.ค. 2563 อ่าน
22

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 ประเภท วัสดทั่วไป เดือน ตลุาคม - ธ.ค. 2563

2 พ.ย. 2563 อ่าน
23

สรุปผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 เดือนมิถุนายน 2563 - สิงหาคม 2563

2 ก.ย. 2563 อ่าน
24

สรุปผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจาปี 2563 ประเภทวัสดุทั่วไป เดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2563

2 ก.ย. 2563 อ่าน
25

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก(e-bidding)

20 ส.ค. 2563 อ่าน
26

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจาปี 2563 ประเภท วัสดุการแพทย์ เดือนกุมภาพันธ์

8 ก.ค 2563 อ่าน
27

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2563 ฝ่ายทันตสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 30มิถุนายน 2563

2 ก.ค 2563 อ่าน
28

สรุปผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี 2563 ประเภท วัสดุทันตกรรม ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563

2 ก.ค 2563 อ่าน
29

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจาปี 2563 ประเภท วัสดุการแพทย์ 

15 มิ.ย. 2563 อ่าน
30

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดซอื้ จัดจ้างประจาปี 2563 ประเภท วัสดุทั่วไป

11 มิ.ย. 2563 อ่าน
31

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดซอื้ จัดจ้างประจาปี 2563 ประเภท วัสดุทั่วไป 

เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2563

11 มิ.ย. 2563 อ่าน
32

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

11 มิ.ย. 2563 อ่าน
33

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

11 มิ.ย. 2563 อ่าน
34

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2563

11 มิ.ย. 2563 อ่าน
35

สรุปผลดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจะปี ๒๕๖๓ ประเภท เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ - พฤษภาคม ๒๕๖๓

11 มิ.ย. 2563 อ่าน
36

สรุปผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี 2563 ประเภท วัสดุการแพทย์
เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2563

2 มิ.ย. 2563 อ่าน
37

สรุปผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี 2562 ประเภท วัสดุทันตกรรมตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2562 งานทันตกรรม

7 พ.ค. 2563 อ่าน
38

สรุปผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี 2563 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลหางดง

7 พ.ค. 2563 อ่าน
39

สรุปผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี 2563 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มนี าคม 2563 - พฤษภาคม 2563 

 

7 พ.ค. 2563 อ่าน
40

สรุป ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 ประเภท วัสดุการแพทย์    

ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2562- มกราคม 2563

2 เม.ย. 2563 อ่าน
41

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ประเภท วัสดุทั่วไป เดือน ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563

25 ก.พ. 2563 อ่าน
42

สรุปผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 เดือนธันวาคม 2562 - มกราคม 2563

21 ก.พ. 2563 อ่าน
43

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ประเภท เวชภัณฑ์ยาและเวฃภัณฑ์มิใช่ยา

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน2562

12 ธ.ค. 2562 อ่าน
44

สรุป ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562 งานเทคนิคการแพทย์  

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2561- กันยายน 2562

9 ธ.ค. 2562 อ่าน
45

สรุป ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562 ประเภทวัสดุทัตตกรรม

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561- พฤษภาคม2562

9 ธ.ค. 2562 อ่าน
46

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 ประเภท วัสดุการแพทย์

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน2562

9 ธ.ค. 2562 อ่าน
47

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ประเภท วัสดุการแพทย์  

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561-กันยายน 2562

9 ธ.ค. 2562 อ่าน
48

สรุป ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562 ประเภท วัสดุทันตกรรม 

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - กรกฎาคม 2562

19 ส.ค. 2562 อ่าน
49

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี 2562 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน 2562 - กรกฏาคม 2562

19 ส.ค. 2562 อ่าน
50

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ประเภท วัสดุการแพทย์

ตั้งแต่เดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2562

13 ส.ค. 2562 อ่าน
51

สรุปผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี 2562 ประเภท เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ตั้งแต่ เดือนมีนาคม2562 - พฤษภาคม 2562

7 มิ.ย. 2562 อ่าน
52

สรุปการดำเนินการตามแผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ประเภท วัสดุทั่วไป

ตั้งแต่เดือนเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562

7 มิ.ย. 2562 อ่าน
53

สรุปผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี 2562 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตั้งแต่ เดือนมีนาคม2562 - พฤษภาคม 2562

7 มิ.ย. 2562 อ่าน
54

สรุปการดำเนินการตามแผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ประเภท วัสดุทันตกรรม

ตั้งแต่เดือนเดือน ตุลาคม2561 - 31 พฤษภาคม 2562

7 มิ.ย. 2562 อ่าน
55

สรุปผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี 2562 ประเภท วัสดุการแพทย์
ตั้งแต่ เดือนมีนาคม2562 - พฤษภาคม 2562

7 มิ.ย. 2562 อ่าน
56

สรุปการดำเนินการตามแผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ประเภท วัสดุทันตกรรม

ตั้งแต่เดือนเดือน ตุลาคม2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

20 มี.ค. 2562 อ่าน
57

 

สรุปผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี 2562 ประเภท เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
โรงพยาบาลหางดง

3 มี.ค. 2562 อ่าน
58

8 ธ.ค. 2561 อ่าน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน