ประกาศโรงพยาบาล

ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน
1

 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรคเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และนักกายภาพบำบัด

26 พ.ค. 2566 อ่าน
2

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

24 พ.ค. 2566 อ่าน
3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และนักกายภาพบำบัด

19 พ.ค. 2566 อ่าน
4

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) 2ตำแหน่ง

10 พ.ค. 2566 อ่าน
5

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

26 เม.ย. 2566 อ่าน
6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และ พนักงานขับรถ

19 เม.ย. 2566 อ่าน
7

ประกาศ แก้ไขรับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

19 เม.ย. 2566 อ่าน
8

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) 2ตำแหน่ง

28 มี.ค. 2566 อ่าน
9

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งจพ.สาธารสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)

27 มี.ค. 2566 อ่าน
10

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง จพ.เวชสถิติ

15 มี.ค. 2566 อ่าน
11

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง จพ.สาธารสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)

15 มี.ค. 2566 อ่าน
12

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งจพ.เวชสถิติ 

3 มี.ค. 2566 อ่าน
13

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้าง(จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

27 ก.พ. 2566 อ่าน
14

ประกาศรับสมัครจ้างเหมา  (จพ.เวชสถิติ 1 อัตรา )

15 ก.พ. 2566 อ่าน
15

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ )จพ.พัสดุ 

14 ก.พ. 2566 อ่าน
16

ประกาศโรงพยาบาลหางดง ผู้ได้รับการคัดเลือก จพ.การเงิน

30 ม.ค. 2566 อ่าน
17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งจพ.การเงิน ฯ 

26 ม.ค. 2566 อ่าน
18

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง จพ.การเงินฯ

16 ม.ค. 2566 อ่าน
19

23 ธ.ค. 2565 อ่าน
20

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

17 ธ.ค. 2565 อ่าน
21

ประกาาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ(พยาบาล)

16 ธ.ค. 2565 อ่าน
22

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

30 พ.ย. 2565 อ่าน
23

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ (จ้างเหมาบริการ)

29 พ.ย. 2565 อ่าน
24

ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
 

22 พ.ย. 2565 อ่าน
25

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหา และเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ(จ้างเหมารายเดือน)

14 พ.ย. 2565 อ่าน
26

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักโภชนากร และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

19 ก.ย. 2565 อ่าน
27

รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

13 ก.ย. 2565 อ่าน
28

ประกาศรายชื่อ คัดเลือกลูกจ้าง(จ้างเหมารายเดือน) สังกัด โรงพยาบาลหางดง

30 ส.ค. 2565 อ่าน
29

ประกาศโรงพยาบาลหางดง ประกาศผู้ไม่มาสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ

21 มิ.ย. 2565 อ่าน
30

แจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA : Personal Data Protection Act)

1 มิ.ย. 2565 อ่าน
31

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมารายเดือน)สังกัดโรงพยาบาลหางดง

17 พ.ค. 2565 อ่าน
32

ประกาศโรงพยาบาลหางดง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการรายเดือน)

9 พ.ค. 2565 อ่าน
33

ประกาศโรงพยาบาลหางดง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมารายเดือน) สังกัดโรงพยาบาลหางดง

3 พ.ค. 2565 อ่าน
34

ประกาศรายชื่อ คัดเลือกลูกจ้าง(จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

30 มี.ค. 2565 อ่าน
35

ประกาศคัดเลือกลูกจ้าง(จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

22 มี.ค. 2565 อ่าน
36

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เดือน 17 - 31 ธ.ค 2564

31 ม.ค. 2565 อ่าน
37

ประกาศคัดเลือก จ้างเหมาบริการ(รายเดือน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

29 ธ.ค. 2564 อ่าน
38

รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน(รายเดือน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

22 ธ.ค. 2564 อ่าน
39

ประกาศโรงพยาบาลหางดง เรื่อง การคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายเดือน)

30 ก.ย. 2564 อ่าน
40

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคลคล(รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

22 ก.ย. 2564 อ่าน
41

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคลคล(รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

17 ก.ย. 2564 อ่าน
42

ประกาศ การคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล( รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

10 ก.ย. 2564 อ่าน
43

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

7 ก.ย. 2564 อ่าน
44

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบรการบุคลกร (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

1 ก.ย. 2564 อ่าน
45

แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา

23 ก.ค 2564 อ่าน
46

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

21 ก.ค 2564 อ่าน
47

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

8 ก.ค 2564 อ่าน
48

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

7 ก.ค 2564 อ่าน
49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา

24 มิ.ย. 2564 อ่าน
50

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานบริการ ผู้ช่วยทันตแพทย์

24 พ.ค. 2564 อ่าน
51

ประกาศ รายชื่อผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

16 พ.ค. 2564 อ่าน
52

รับสมัครลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานบริการ ผู้ช่วยทันตแพทย์

3 พ.ค. 2564 อ่าน
53

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพนักงานบริการ และพนักงานขับรถ

23 เม.ย. 2564 อ่าน
54

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเปลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้

8 เม.ย. 2564 อ่าน
55

รับสมัตรลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา) ตำแหน่งพนักงานบริการ

1 เม.ย. 2564 อ่าน
56

รับสมัครจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน(รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

29 มี.ค. 2564 อ่าน
57

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

10 มี.ค. 2564 อ่าน
58

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานเปล และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

8 มี.ค. 2564 อ่าน
59

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา) ตำแหน่ง พนักงานบริการ

29 ต.ค. 2563 อ่าน
60

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา) ตำแหน่ง พนักงานบริการ

22 ต.ค. 2563 อ่าน
61

แจ้งเลื่อนการมารายงานตัวปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

20 ต.ค. 2563 อ่าน
62

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

19 ต.ค. 2563 อ่าน
63

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา)ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

5 ต.ค. 2563 อ่าน
64

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)พนักงานธุรการ และ เจ้าพนักงานพัสดุ

21 ก.ย. 2563 อ่าน
65

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) พนักงานธุรการ และ เจ้าพนักงานพัสดุ

28 ส.ค. 2563 อ่าน
66

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)พนักงานบริการ

10 ก.ค 2563 อ่าน
67

ประกาศ รับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และ พนักงานบริการ

26 มิ.ย. 2563 อ่าน
68

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ (Elastic bandage 4 นิ้ว และ Elastic bandage 6 นิ้ว)  

22 มิ.ย. 2563 อ่าน
69

 ประกาศ รับสมัคคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และ พนักงานบริการ

2 มิ.ย. 2563 อ่าน
70

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

29 พ.ค. 2563 อ่าน
71

 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกสอบลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

19 พ.ค. 2563 อ่าน
72

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Simethicone 80 mg. Tablet และ Amoxycillin + clavulanic acid 1 gm tablet)

19 พ.ค. 2563 อ่าน
73

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

2 เม.ย. 2563 อ่าน
74

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)

26 มี.ค. 2563 อ่าน
75

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

5 มี.ค. 2563 อ่าน
76

 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ

20 ก.พ. 2563 อ่าน
77

 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานบริการ

31 ม.ค. 2563 อ่าน
78

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

28 ม.ค. 2563 อ่าน
79

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานบริการ

27 ม.ค. 2563 อ่าน
80

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Salmeterol xinafonate + Fluticasone propionate 50/250 Accuhaler for inhalation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 ม.ค. 2563 อ่าน
81

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)

9 ม.ค. 2563 อ่าน
82

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลหางดง

3 ม.ค. 2563 อ่าน
83

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานบริการ

25 ธ.ค. 2562 อ่าน
84

แผนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ

12 ธ.ค. 2562 อ่าน
85

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานบริการ 2อัตรา

25 พ.ย. 2562 อ่าน
86

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งงานพัสดุ

18 พ.ย. 2562 อ่าน
87

รายชื่อผู้ผ่านการสอบ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานบริการ

7 พ.ย. 2562 อ่าน
88

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

22 ต.ค. 2562 อ่าน
89

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานบริการ

16 ต.ค. 2562 อ่าน
90

ประกาศโรงพยาบาลหางดง ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน

2 ต.ค. 2562 อ่าน
91

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

25 ก.ย. 2562 อ่าน
92

รับสมัคร คัดเลือกลูกจ้างจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

5 ก.ย. 2562 อ่าน
93

รับสมัคร คัดเลือกลูกจ้างจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 7อัตรา

8 ส.ค. 2562 อ่าน
94

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ประเภท เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2562 - 31 กรกฎาคม 2562

7 ส.ค. 2562 อ่าน
95

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

5 ส.ค. 2562 อ่าน
96

เนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 พัสดุ

7 มิ.ย. 2562 อ่าน
97

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
 

27 พ.ค. 2562 อ่าน
98

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศเสื่อมประสิทธิภาพ จำนวน 13 เครื่อง

27 พ.ค. 2562 อ่าน
99

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด จำนวน 167 รายการ

27 พ.ค. 2562 อ่าน
100

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักกายภาพบำบัด)
 

23 พ.ค. 2562 อ่าน
101

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าพนักงานระบบคอมพิวเตอร์

14 พ.ค. 2562 อ่าน
102

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

10 พ.ค. 2562 อ่าน
103

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าพนักงานระบบคอมพิวเตอร์

7 พ.ค. 2562 อ่าน
104

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา)

30 เม.ย. 2562 อ่าน
105

ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานระบบคอมพิวเตอร์

25 เม.ย. 2562 อ่าน
106

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)

1 เม.ย. 2562 อ่าน
107

คำสั่งโรงพยาบาลหางดง เชียงใหม่ ที่ 20/2562

22 มี.ค. 2562 อ่าน
108

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหางดง

11 มี.ค. 2562 อ่าน
109

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

11 มี.ค. 2562 อ่าน
110

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

11 มี.ค. 2562 อ่าน
111

1 มี.ค. 2562 อ่าน
112

1 มี.ค. 2562 อ่าน
113

1 มี.ค. 2562 อ่าน
114

1 มี.ค. 2562 อ่าน
115

12 ธ.ค. 2561 อ่าน
116

7 ธ.ค. 2561 อ่าน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน